Priėmimas į darbą

Skelbiamas konkursas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.

Skelbiamas konkursas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigybei užimti.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                     1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     2. Pareigybės lygis – A.

                     3. Pareigybės kategorija – 9.

                    

 

II. PASKIRTIS

 

                     4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykdyti valstybinę (perduotą savivaldybėms) vaikų teisių apsaugos funkciją, įstatymų nustatyta tvarka ginti vaiko teises ir teisėtus interesus, nesant vedėjo ir vedėjo pavaduotojo vykdyti jų pareigas. Pareigybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-03 nutarimu Nr. 1386, yra pavojingų darbų sąraše.

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

                     5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – vaiko teisių apsaugos – funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

                     6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                     6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, socialinio darbo, psichologijos arba edukologijos krypties išsilavinimą;

                     6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vaiko teisių apsaugos darbo patirtį;

                     6.3. būti susipažinęs ir gebėti pagal savo kompetenciją taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymus, Dokumentų rengimo taisykles, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą,  vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos civilinį, Administracinių teisės pažeidimų kodeksus, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą;

                     6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

                     6.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti dokumentus, informaciją ir išvadas;

                     6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

                     7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo Alytaus miesto savivaldybės Putinų mikrorajone šias vaiko teisių apsaugos funkcijas:       

                     7.1. pagal kompetenciją organizuoja vaiko globą (rūpybą), jos priežiūrą;

                     7.2. rengia ir įgyvendina vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos priemones, tarp jų ir skirtas vaiko teisių pažeidimų prevencijai gerinti;

                     7.3. organizuoja vaiko, kurio tėvai nežinomi, arba vaiko, kurio tėvai negali patys to atlikti, gimimo registravimą;

                     7.4. suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimas;

                     7.5. nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), ir organizuoja likusių be tėvų globos vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą;                  

                     7.6. organizuoja ir koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), įvaikintoju, pasirengimą ir parenka likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią toms pareigoms asmenį;

                     7.7. rengia teisės aktų nustatyta tvarka  savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba teismams prašymus skirti vaiko globėją (rūpintoją), taip pat jį atleisti ar nušalinti nuo pareigų;

                     7.8. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą ir konsultuoja sudarant individualų socialinės globos planą;

                     7.9. prižiūri teisės aktų nustatyta tvarka vaiko globą (rūpybą) šeimose ir socialinės globos įstaigose, dėl to bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga;

                     7.10. rengia teisės aktų nustatyta tvarka  teismams prašymus:

                     7.10.1. pripažinti nepilnamečio santuoką negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;

                     7.10.2. nustatyti vaiko kilmę iš motinos;

                     7.10.3. nustatyti tėvystę;

                     7.10.4. laikinai ar neterminuotai apriboti  tėvų valdžią;

                     7.10.5. išieškoti vaikui skirto išlaikymo panaudojimą ne vaiko interesais;

                     7.10.6. pripažinti nepilnametį visiškai veiksniu (emancipuotu);

                     7.10.7. panaikinti nepilnamečio pripažinimą visiškai veiksniu;

                     7.10.8. apriboti arba atimti nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu;

                     7.10.9. pakeisti arba panaikinti teismo vienam iš sutuoktinių duotą leidimą atlikti tam tikrus veiksmus;

                     7.10.10. nustatyti vaiko nuolatinę globą (rūpybą);

                     7.10.11. skirti vaiko globėju (rūpintoju)  nustatant nuolatinę globą (rūpybą);

                     7.10.12. atleisti vaiko globėją (rūpintoją)  iš pareigų, jeigu šis jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių, taip pat dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, jeigu globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globojamo (rūpinamo) vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais;

                     7.10.13. atskirti vaiką  nuo tėvų (tėvo ar motinos);

                     7.10.14. panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvų (tėvo ar motinos);

                     7.10.15. nušalinti vaiko tėvus (ar vieną iš jų) nuo nepilnamečiam jų vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;

                     7.11. dalyvauja teismo posėdžiuose ir pateikia teismui išvadą:

                     7.11.1. ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės ir teisėti interesai, sprendžiant  santuokos pripažinimo negaliojančia klausimą, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;

                     7.11.2. ar nepažeidžiamos vaikų teisės, sprendžiant sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium klausimą;

                     7.11.3. dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko (gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo), ištyręs šeimos aplinkos sąlygas;

                     7.11.4. dėl įvaikinimo;

                     7.11.5. dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu), kai nagrinėjamas pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);

                     7.11.6. dėl nagrinėjamo ginčo dėl tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų (jeigu skyrius dėl to neteikė teismui ieškinio), ištyręs šeimos gyvenimo sąlygas;

                     7.11.7. ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus, sprendžiant  santuokinio amžiaus sumažinimo klausimą;

                     7.11.8. dėl sandorių, susijusių su nepilnamečio (įskaitant globojamą (rūpinamą) vaiką) turtu;

                     7.11.9. apie vaiko tėvus ir vaiko teisių apsaugą, kai sprendžiami  leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo klausimai;

                     7.11.10. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;

                     7.12. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja teismų posėdžiuose ir ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;

                     7.13. dalyvauja skyriaus darbo metu teisės aktų nustatyta tvarka vykdymo procese, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu;

                     7.14. kartu su ikiteisminio tyrimo pareigūnu ar prokuroru dalyvauja vykdant procesines prievartos priemones, kai procesinių prievartos priemonių vykdymo vietoje yra nepilnamečių asmenų;

                     7.15. dalyvauja ir atstovauja vaiko interesams teismo posėdžiuose nagrinėjant ginčus dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo, tėvystės nustatymo;

                     7.16. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinio teisės pažeidimo protokolus;

                     7.17. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su vaiko teisių apsaugos įgyvendinimu, projektus;

                     7.18. išklauso teisės aktų nustatyta tvarka vaiko nuomonę dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės jam skyrimo;

                     7.19. teikia teisės aktų nustatyta tvarka išvadas savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

                     7.20. registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai;

                     7.21. teikia administracijos direktoriui pasiūlymą įrašyti šeimą į vaikus auginančių socialinės rizikos aplinkoje šeimų sąrašą ir išbraukti iš jo, tvarko šių šeimų ir jų vaikų apskaitą;

                     7.22. teikia savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo kopijas;

                     7.23. persiunčia teisės aktų nustatyta tvarka Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teismo sprendimo dėl tėvų valdžios apribojimo arba globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų kopijas;

          7.24. teikia išvadą apie fizinio asmens tinkamumą (netinkamumą) priimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis fizinio asmens šeimoje;

                     7.25. tvarko galimų įvaikinti vaikų bylas;

                     7.26. konsultuoja tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, pedagogus, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

                     7.27. kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius ir smurtaujančius vaikus, inicijuoja šiems vaikams ir jų tėvams specialistų ir institucijų būtinos pagalbos suteikimą;

                     7.28. kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl asmens, keliančio grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, patraukimo administracinėn atsakomybėn ar baudžiamojo persekiojimo pradėjimo;

                     7.29. tvarko vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų, laikinai išvykstančių į užsienį, prašymu atvejų apskaitą ir perduoda ją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad būtų užtikrinta šių nepilnamečių apsauga;

                     7.30. gali duoti sutikimą, kad rūpinamas nepilnametis, sulaukęs 16 metų, gyventų skyrium nuo rūpintojo;

                     7.31. teikia teisės aktų nustatyta tvarka socialiniam darbuotojui išvadas dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo;

                     7.32. išduoda teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkavimo dokumentus dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų;

                     7.33. teikia tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus tuos atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės, kitais įstatymų nustatytais atvejais;

                     7.34. rengia pagal kompetenciją atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo gerinimo;

                     7.35. dalyvauja teisės aktų nustatyta tvarka tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;

                     7.36. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, socialinės paramos centrais ir derina su jais veiksmus ir sprendimus:

                     7.36.1. organizuojant pagalbą ir paramą vaikui ir socialinės rizikos šeimoms;

                     7.36.2. teikiant metodinę paramą socialiniams darbuotojams;

                     7.37.3. organizuojant globojamam (rūpinamam) vaikui socialinę globą ir socialinę priežiūrą jo tėvams;

                     7.36.4. rengiant bendrus pasitarimus socialinių globos įstaigų darbuotojams vaikų globos (rūpybos) vykdymo užtikrinimo institucijoje klausimais;

                     7.36.5. sprendžiant kitus su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;

                     7.37. kartu su savivaldybės administracijos Švietimo ir Teisės skyriais, policijos įstaigomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, švietimo, asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir vaikų atstovais organizuoja bendrus pasitarimus ir priima suderintus sprendimus dėl vaiko teisių apsaugos ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybėje;

                    7.38. teikia metodinę ir konsultacinę paramą ugdymo įstaigoms, įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą;

                    7.39. palaiko ryšį su vaikų socializacijos centrų administracija ir Alytaus miesto vaikais, kurie, pritaikius vidutinės vaiko priežiūros priemones, buvo apgyvendinti šiuose centruose, domisi šių vaikų gyvenimo, ugdymo sąlygomis ir elgesio pokyčiais;

                     7.40. bendradarbiauja su ministerijomis, Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, policija, teismais, prokuratūromis, kitomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis;

                     7.41. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir valstybinės (perduotos savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkcijos atlikimo klausimais ir teikia ministerijai pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimo;

                     7.42. bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vaiko teisių apsaugos praktinio įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje ir tarptautinių ar Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais;

                     7.43. bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, kasmet iki sausio 31 d. teikia jai statistinę informaciją pagal Socialinių paslaugų šeimoms informacinę sistemą (SPIS), taip pat papildomą informaciją apie galimus įvaikinti vaikus; socialinės globos įstaigas; šeimas, kurių atžvilgiu sprendžiami vaiko neteisėto išvežimo, priežiūros ar bendradarbiavimo teisių pažeidimo klausimai; atstovavimą vaiko interesams teismuose; kitą informaciją, kurios reikia vaiko teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti;

                     7.44. bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, dalyvauja jos sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, rengiamuose pasitarimuose ir seminaruose;

                      7.45. teikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai informaciją apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais;

                     7.46. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga – teikia jai pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos stiprinimo, dalyvauja šios įstaigos sudarytų darbo grupių veikloje, rengiamuose pasitarimuose ir diskusijose, susijusiuose su vaiko teisių apsaugos praktiniu įgyvendinimu;

                      7.47. išduoda gydymo įstaigai sutikimą nepilnamečiui tiriamajam atlikti biomedicininį tyrimą;

                     8. Kartu su Švietimo skyriumi užtikrina, kad visi vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas.

                     9. Nustatyta tvarka tvarko skyriaus archyvines bylas.

                     10. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus.

                     11. Teikia siūlymus skyriaus vedėjui skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.

                     12. Vykdo vedėjo vienkartinius pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

                     13. Atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

                     14. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

                     Dokumentai teikiami iki 2016 m. rugpjūčio 11 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  pateikiant:

 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

Informuojame, kad vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis įsigaliojusiomis nuo 2015 m. lapkričio 2 d. pretendentas norintis dalyvauti konkurse turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Virginija Auruškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 315 ) 55 142,

el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt

 

 Turinio atsakuingas asmuo galiojimo laikas yra pasibaigęs.