Priėmimas į darbą

Skelbiamas konkursas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.

Skelbiamas konkursas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus  vyriausiojo specialisto  pareigybei užimti.
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 9.
 
II. PASKIRTIS
 
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti statytojo pateiktus dokumentus statybos leidimui gauti, parengti dokumentus statybos leidimui išduoti, perregistruoti ir pratęsti statybos leidimus.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - naujos statybos ir rekonstravimo, statybos leidimų išdavimo, perregistravimo, pratęsimo funkcijas bei specialiųjų architektūros reikalavimų parengimo funkciją.
 
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektavimo, statybos arba statybos priežiūros patirtį.
8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus. Išmanyti Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statybą ir projektavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.
10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.
11. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „AutoCAD" programų paketais.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
12. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
12.1. vykdo visus reikalingus darbus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba". Registruoja, atmeta ir įkelia prašymus, tvirtina, atmeta ir išduoda statybos leidimus bei rašytinius pritarimus.
12.2. atlieka projektų per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba" derinimą.
12.3. teikia duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis registrams, fiziniams ir juridiniams asmenims;
12.4. vykdo visus reikalingus darbus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba" išduodant specialiuosius architektūros reikalavimus;
12.5. įstatymų nustatyta tvarka teikia ataskaitas;
12.6. konsultuoja asmenis projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais.
12.7 Paskyrus  dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.
12.8 Pagal savo kompetenciją nagrinėja asmenų  prašymus, skundus ir rengia atsakymus į juos.
12.9 Pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl jų išvadas.
12.10 Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, vedėjo savivaldybės vyriausiojo architekto pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.
 
_______________________
  Dokumentai teikiami iki 2016 m. rugpjūčio 10 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  pateikiant:
 
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis ir elektroninio pašto adresas;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
 
Informuojame, kad vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis įsigaliojusiomis nuo 2015 m. lapkričio 2 d. pretendentas norintis dalyvauti konkurse turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
 
Virginija Auruškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 315 ) 55 142, 
 
 


Turinio atsakuingas asmuo galiojimo laikas yra pasibaigęs.