Palmyra Stankevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 149
El. paštas: palmyra.stankeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 405

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018  m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1550

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Valstybės tarnautojo pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją tvarkyti ir kontroliuoti savivaldybės biudžeto lėšų judėjimo apskaitą, rengti savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas ir tvarkyti savivaldybės iždo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos standartus.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios paskirties veiklos srities – savivaldybės biudžeto lėšų apskaitos ir savivaldybės iždo apskaitos pagal viešojo sektoriaus apskaitos standartus – funkciją. 

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų finansinio arba ekonominio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos įstatymus, išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Buhalterinės apskaitos įstatymus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimą;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.7. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais. 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja skyriaus vykdomų banko operacijų apskaitą, rengia mėnesio banko sąskaitų apyvartų suvestines;

5.2. rengia savivaldybės iždo apskaitos žurnalą – didžiąją knygą;

5.3. priima iš asignavimų valdytojų ketvirčių ir metinę mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas, tikrina ir kontroliuoja ataskaitų teikimo terminus ir jų teisingumą;

5.4. rengia miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčių ir metinę ataskaitas bei nustatytais terminais teikia jas Finansų ministerijai;

5.5. rengia savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų  ketvirčių ir metinę ataskaitas ir nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai;

5.6. rengia iš valstybės biudžeto gautų lėšų apskaitą (mėnesio ir kaupiamąjį apyvartos žiniaraščius);

5.7. rengia lėšų poreikio suvestines paraiškas ir vykdo finansavimą iš miesto savivaldybės biudžeto ir paskolinės sąskaitų įstaigoms ir organizacijoms;

5.8. priima asignavimų valdytojų pateiktas mėnesių, ketvirčių ir metinę biudžeto vykdymo ataskaitas, kontroliuoja ataskaitų teikimo terminus ir jų teisingumą;

5.9. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą;

5.10 pagal kompetenciją konsultuoja įstaigas ir organizacijas ir teikia pasiūlymus biudžeto apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais;

5.11. priima iš asignavimų valdytojų  ketvirčių ir metines finansavimo sumų pažymas ir kontroliuoja jų teikimo terminus bei teisingumą;

5.12. rengia  savivaldybės iždo tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir nustatytais terminais juos teikia Finansų ministerijai;

5.13. analizuoja ir nagrinėja viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos naudojimo metodiką, ją taiko praktiškai, sudarant ir įvedant į sistemą iždo finansinių ataskaitų rinkinius;

5.14. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

5.15. rengia raštus ministerijoms, biudžetinėms įstaigoms biudžeto vykdymo klausimais;

5.16. rengia savo veiklos bylas;

5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.