Palmira Raškauskienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 113, mob. tel. 8 620 24 019
El. paštas: palmira.raskauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 314
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1518

 

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

 

1.  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Miesto ūkio skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą ir užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, užtikrinti miesto infrastruktūros objektų kokybišką funkcionavimą ir plėtrą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities miesto gatvių, aikščių, skverų, parkų, žaliųjų plotų ir infrastruktūros objektų priežiūros ir remonto, keleivių vežimo mieste, ir viešojo administravimo, susijusio su šiomis sritimis, funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį, iš jų ne mažiau kaip vienerių metų  miesto ūkio administravimo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius projektavimą, statybą, remontą, miesto objektų sanitarinę ir techninę priežiūrą, Dokumentų rengimo taisykles;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.                

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. dirbti kompiuterio ,,Microsoft Office" programų paketu;

4.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vedėjas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal administracijos direktoriaus patvirtintus skyriaus veiklos nuostatus ir atsako už skyriui pavestų užduočių vykdymą;

5.2.    organizuoja skyriaus tarnautojų ir darbuotojų funkcinį veiklos paskirstymą, kontroliuoja jų veiklą;

5.3. inicijuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;

5.4. rengia tikslų, uždavinių ir priemonių, už kuriuos yra atsakingas, strateginio plano rodiklius, teikia lėšų poreikį jų įgyvendinimui;

5.5. derina ketvirčių, metų ir perspektyvinius remonto darbų planus;

5.6. nagrinėja asmenų (pareiškėjų) ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl miesto infrastruktūros tvarkymo ir tobulinimo, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų pareiškėjams projektus;

5.7. teikia pasiūlymus administracijos vadovams miesto infrastruktūros tobulinimo klausimais;

5.8. kontroliuoja, kaip vykdomos objektų remonto ir miesto tvarkymo darbų sutartys;

5.9. kontroliuoja, kaip atliekama statinių naudojimo priežiūra;

5.10. inicijuoja viešuosius infrastuktūros objektų remonto ir miesto tvarkymo darbų atlikimo pirkimus;

5.11. derina projektinę bei kitą dokumentaciją, susijusią su Miesto ūkio skyriaus veikla;

5.12. inicijuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;

5.13. planuoja ir kontroliuoja savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšų, skirtų miestui tvarkyti, panaudojimą;

5.14. dalyvauja įgyvendinant darnios miesto plėtros principus mieste;

5.15. dalyvauja Ekstremalių situacijų valdymo centro darbe;

5.16. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, veikloje;

5.17. vizuoja teikiamus pasirašyti merui, administracijos direktoriui savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5.18. organizuoja ir rengia skyriaus veiklos ataskaitas, kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją;

5.19. analizuoja ir vertina problemas, pokyčius, procesus skyriuje, teikia pasiūlymus administracijos vadovams dėl skyriaus veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.20. inicijuoja ir organizuoja administracinių paslaugų, susijusių su skyriaus veikla, aprašymų rengimą ir tvirtina šių paslaugų aprašymus;

5.21. asmenims, padariusiems administracinį teisės nusižengimą, surašo administracinių teisės nusižengimų protokolus pagal tuos Administracinių teisės nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.22. nagrinėja administracinių teisės nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas, vadovaudamasis Administracinių teisės nusižengimų kodeksu, pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;

5.23. parengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti skyriaus veiklos nuostatus bei darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.24. rengia dokumentus dėl skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

5.25. atlieka vidaus kontrolės funkciją Miesto ūkio skyriuje;

5.26. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais;

5.27. dalyvauja savivaldybės tarybos komitetų, tarybos posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

5.28. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai;

5.29. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

                                                                

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą.