Neringa Norušė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 169, mob. tel. 8 620 24 409
El. paštas: neringa.noruse@alytus.lt
Kabinetas: 418

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. DV-342

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Turto valdymo ir verslo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, organizuoti ir vykdyti savivaldybei perduoto valstybės turto valdymą ir disponavimą juo, vykdyti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų nuostatas dėl asmenų (šeimų), turinčių socialinio būsto nuomos teisę, sudaryti grįžtančių į Lietuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų sąrašus ir išnuomoti jiems gyvenamąsias patalpas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

                  

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisės aktų nustatyta tvarka, socialinio būsto, gyvenamojo ploto privatizavimo (pardavimo), asmenų, turinčių teisę išsinuomoti, pirkti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, tvarkos aprašų sudarymo rengimo ir įgyvendinimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti tvarką, verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką, viešųjų įstaigų bei bendrovių veiklą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti dokumentus, planuoti ir organizuoti darbą;

4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti tinkamą savivaldybės administracijos personalo srities  tikslų įgyvendinimą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais ir teikia dėl jų išvadas;

5.2. kontroliuoja asmenų, turinčių teisę ir pageidaujančių valstybės paramos, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, sąrašų sudarymą;

5.3. rengia socialinio būsto suteikimo tvarkos aprašą;

5.4. rengia būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą;

5.5. rengia bendrabučių gyvenamųjų patalpų nuomos taisykles;

5.6. rengia parduodamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašą;

5.7. nagrinėja valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ar valdyti, naudoti patikėjimo teise bei šio turto perdavimo savivaldybės įstaigoms klausimus;

5.8. rengia savivaldybei perduoto valstybės turto perdavimo ir priėmimo aktus savivaldybės įstaigoms;

5.9. rengia valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, perdavimo savivaldybės įstaigoms panaudos sutartis;

5.10. rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos, panaudos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašus;

5.11. rengia suvestinę ataskaitą apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir valstybės turtą, kurį savivaldybė valdo patikėjimo teise;

5.12. rengia atstovavimo savivaldybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises uždarosiose akcinėse bendrovėse bei atstovavimo viešosiose įstaigose tvarkos dokumentus;

5.13. rengia  ir tvarko savivaldybės gyvenamojo ploto privatizavimo (pardavimo) dokumentus (organizuoja Gyvenamųjų patalpų kadastro duomenų tikslinimą, apskaičiuoja  privatizuojamų patalpų kainą, organizuoja rinkos vertės nustatymą, teikia užsakymus notarų biurams dėl pažymų sandoriams išdavimo, teikia dokumentus privatizuojamo (parduodamo) gyvenamojo ploto pirkimo ir pardavimo  sutartims sudaryti);

5.14. rengia suvestines statistines savivaldybės investicijų ataskaitas (KS 02 ketvirtinė, metinė);

5.15. rengia ir surašo valstybės turto (neprivatizuotų savivaldybės gyvenamųjų patalpų su jomis priklausančiais inžineriniais tinklais ir įrenginiais, gyvenamųjų namų valdose esančių pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių), priskiriamo savivaldybės nuosavybėn, priėmimo ir perdavimo aktus;

5.16. tvarko grįžtančių į Lietuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, norinčių išsinuomoti Alytaus mieste butus, sąrašą, organizuoja šių butų viešąjį pirkimą;

5.17. vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, taikant įprastą komercinę praktiką savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, savo funkcijoms vykdyti;

5.18. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų (pareiškėjų) prašymus, pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

5.19. dalyvauja  komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įtrauktas, veikloje;

5.20. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijų valstybės tarnautojais, perimdamas jų patirtį turto valdymo klausimais;

5.21. rengia ir teikia pastabas ir pasiūlymus savo funkcijų klausimais Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;

5.22. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.23. užtikrina turto įtraukimą į apskaitą ir jo teisinį registravimą;

5.24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.