Nijolė Marcinkevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 183, mob. tel. 8 616 06 068
El. paštas: nijole.marcinkeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 309
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1515

 

STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 2. Organizuoti vidaus teisės aktais pavestų investicinių projektų įgyvendinimą, vykdyti statybos darbų ir paslaugų priežiūrą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statinių, kurių užsakovė yra Alytaus miesto savivaldybės administracija, statybos darbų ir paslaugų atlikimo planavimo, koordinavimo, administravimo ir kontrolės – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi turėti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities statybų technologijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų statybos darbų ir paslaugų priežiūros patirtį bei viešojo administravimo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymus. Išmanyti Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. mokėti dirbti ,,Microsoft Office" kompiuterio programų paketu;

4.6. gebėti dirbti komandoje.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka, sistemina ir analizuoja duomenis apie savivaldybės nuosavybės teise priklausančius susisiekimo infrastruktūros statinius;

5.2. rengia schemas, eskizus, darbų kiekių žiniaraščius, specifikacijas, kai perkami remonto darbai be projekto;

5.3. užsako ir  surenka prisijungimo (techninių) sąlygų dokumentus projektams rengti iki projektavimo sutarčių pasirašymo;

5.4. kontroliuoja projektų įgyvendinimą, administruoja projektavimo, statybos, techninės priežiūros sutartis;

5.5. vykdo statybos darbų ir paslaugų priežiūrą – tikrina ir pasirašo atliktų naujos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektavimo paslaugų, darbų ir techninės priežiūros paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, sąskaitas faktūras ir priima sprendimą dėl apmokėjimo;

5.6. kontroliuoja savalaikį projektų įgyvendinimą; priima sprendimus dėl delspinigių skaičiavimo ir papildomų darbų atlikimo;

5.7. komplektuoja ir pateikia rangovams statomų statinių brėžinius ir kitą projektinę dokumentaciją;

5.8. įvertina rangovo pateiktus statybos užbaigimo dokumentus;

5.9. formuoja, rengia ir pasirašo deklaracijas apie statybos užbaigimą;

5.10. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus, rengia atsakymus;

5.11. rengia dokumentus Viešųjų pirkimų komisijai tų objektų, kurie paskirti skyriaus vedėjo įsakymu, ir sutarčių projektus su konkursą laimėjusiais rangovais;

5.12. vykdo pirkimo organizatoriaus funkcijas, atlikdamas mažos vertės viešuosius pirkimus, įvertina pateiktus dokumentus;

5.13. dalyvauja komisijų  ir darbo gupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;

5.14. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

5.15. rengia vykdomų funkcijų procedūrų aprašą (vadovą);

5.16. rengia vidaus teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

5.17. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos direktoriaus pavaduotojo, kontroliuojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, vedėjo raštiškais ir žodiniais nurodymais pavestas funkcijas savo kompetencijos klausimais.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                     

6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos skyriaus vedėjui.