Visos veiklos sritys  >

 

Miesto vadovai

MIESTO VADOVAI

 

1581 m. birželio 15 d. suteikus Alytui Magdeburgo teises, miestiečiai įgijo teisę rinkti savivaldos organus: vaitą, magistratą ir suolininkų kolegiją. Vaitą skirdavo Lietuvos didysis kunigaikštis iš miestiečių pasiūlytų kandidatų. Jis mieste turėjo aukščiausią valdžią, kartu su suolininkų kolegija sprendė baudžiamąsias bylas. Magistratas, kurį sudarė burmistrai ir tarėjai, tvarkė miesto reikalus. 1776 m. Abiejų tautų Respublikos Seimas panaikino daugelio Lietuvos miestų savivaldą. Taip nutrūko pirmasis Alytaus savivaldos laikotarpis. 1791–1792 m. miestiečiai mėgino atkurti savivaldą. Tačiau valdovas nesuteikė renovacinės privilegijos.

   1796 m. dauguma Lietuvos miestų buvo priskirti miestelių („miestiečko") kategorijai ir atiduoti dvarų administracijai. Alytaus miestelis (Pirmasis Alytus) buvo priskirtas Trakų apskrities Lelionių traktui. Po baudžiavos panaikinimo 1861 m. visoje Rusijos imperijoje įsteigti valsčiai. Pirmasis Alytus priskirtas Aleksandrovsko (dab.) Alovės, Alytaus r.) valsčiui. 1870 m. Rusijoje priimtas miestų įstatymas, Lietuvoje šis įstatymas įsigaliojo 1876 m. Išlikę negausūs istoriniai šaltiniai atskleidžia, kad šios miesto dalies gyventojai XIX a. pab. rinko seniūną ir miestiečių valdybą, XX a. pr. – kaimo seniūną. Kairioji miesto dalis (Antrasis Alytus) atiteko Prūsijos karalystei, vėliau Napoleono įkurtai Varšuvos kunigaikštystei. Vietoje Varšuvos kunigaikštystės įkurta autonominė Lenkijos karalystė, kuri Vienos kongreso nutarimu 1815 m. autonomijos teisėmis įtraukta į Rusijos imperiją. Miestas priskirtas Augustavo vaivadijos, vėliau Augustavo gubernijos, nuo 1867 m. Suvalkų gubernijos Kalvarijos apskričiai. Lenkijos karalystėje įsteigus gminas (valsčius), Antrasis Alytus tapo gminos centru. Šios miesto dalies gyventojai atkakliai siekė atgauti turėtą savivaldą ir miesto herbą. Iki 1870 m. šioje miesto dalyje veikė magistratas.

    I pasaulinio karo metais (1915–1918 m.) Alytų valdė vokiečių okupacinė valdžia. Alytus sujungtas į vieną administracinį vienetą, iš Kalvarijos perkeltas apskrities centras. Alytuje įsikūrė paskirtas apskrities karinis viršininkas.

     1919 m. priimtas Lietuvos savivaldos įstatymas. Išrinkta miesto savivaldybės taryba, burmistras. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Liaudies vyriausybės nutarimu liepos 16 d. paleidžiamos savivaldybės. Tų pačių metų lapkričio mėnesį įkuriami Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai. II pasaulinio karo metais (1941–1944 m.) įkuriamos vietos savivaldos įstaigos, pavaldžios vokiečių okupacinei valdžiai.

    1944-07-19 Alytaus darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (DŽDT VK) atnaujino savo veiklą. Iki 1950-06-20 buvo pavaldus Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomajam komitetui.

Lietuvos TSR Alytaus rajono Alytaus miesto DŽDT VK 1950-06-20–1977-03-30.

Lietuvos TSR Alytaus miesto DŽDT VK 1977-03-30–1977-10-07.

Lietuvos TSR Alytaus miesto LDT VK 1977-03-30–1990-06.

   1990 m. balandžio mėn. ir pakartotiniuose rinkimuose gegužės mėn. išrinkta Alytaus miesto savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba išrinko tarybos pirmininką ir savivaldybės merą.

 

XVI–XVIII a. vaitai

 

1581–1624 m. Teodoras Skuminas Tiškevičius

1624–1635 m. Mikalojus Kristupas Chaleckis

Nuo 1635 m. Kristupas Tiškevičius

1673 m. Jonas Micicas Čarnoruckis

Prieš 1698-01-24 Jonas Chobenskis

Nuo 1698-01-24 Andrius Koreiva

1698-08-14 Tomas Vankovičius

Nuo 1699-08-28 Vincentas Rokantanskis

Prieš 1712-12-16 Andrius Juozapas Turlajus

1730 m. Kazimieras Kulvinskis

1730–1737 m. Andrius Juozapas Tarusa

1737–1757 m. Leonardas Švykovskis

Nuo 1757 m. Steponas Višnevskis

1791– 792 m. Leonardas Višnevskis

1792 m. Pranciškus Jachimavičius

1795 m. Mykolas Drozdovskis

 

Alytaus miesto burmistrai

 

1919-05-06–1921-07-19; 1922-12-10–1925-02-01 Konstantinas Balukevičius

1921-07-19–1922-10-20 Antanas Saulynas

1922-10-22–1922-12-10 Kopelis Šulmanas

1925-02-01–1931-08-04 Edvardas Neverauskas

1931-08-04–1934-12-14 Mamertas Žilinskas

1935-04–1940-06 Zigmas Jakulis

 

Alytaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas

1940-11–1941-06-22 Pranas Bubulas

 

Alytaus miesto burmistrai

 

1941-06-28–1941-07-01 Zigmas Jakulis

1941-07-01–1941-09 Viktoras Alekna

1941-09–1944-07 Juozas Ivašauskas

 

Alytaus apskrities Alytaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkai

 

1944-08-15–1944-09-25 Bronius Rudžionis

1944-09-25–1945-08-20 Mikas Malakauskas

1945-08-20–1947-02-01 Juozas Ražanskas

1947-02-01–1947-05-12 Kazimieras Svetikas

1947-05-12–1947-07-01 Jonas Baranauskas

1947-07-12–1948-01-15 Antanas Abeciūnas

1948-01-15–1949-07-13 Juozas Zubrickas

 

Alytaus rajono Alytaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkai (nuo 1950-06-20)

 

1949-11-12–1952-03-29 Bronius Adomavičius

1952-05-20–1954-02-16 Petras Mažeika

1954-02-16–1954-10-30 Vytautas Bieliukevičius

1954-10-30–1955-03-05 Jonas Sabaitis

1955-03-05–1955-11-09 Vaclovas Matažinskas

1955-11-09–1956-02-15 Vladas Rutkauskas

1956-02-15–1965-11-11 Juozas Zubrickas

1965-11-11–1974-12-10 Nadiežda Tamulynienė

1974-12-10–1977-04-11 Juozas Žvinakevičius

 

Alytaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkai (1977-03-30–1977-10-07), nuo 1977-10-07 Alytaus miesto liaudies deputatų vykdomojo komiteto pirmininkai

 

1977-04-11–1984-11-30 Alfonsas Grigaitis

1984-11-30–1989-11-02 Nijolė Januškevičienė

1989-11-02–1990-06-11 Viktoras Valentukevičius

 

Alytaus miesto tarybos pirmininkas

1990-05-04–1995-04-19 Dobilas Kurtinaitis

 

Alytaus miesto merai 

 

1990-06-11–1994-01 06 Valdas Macedulskas

1994-01-06–1994-01 20 l. e. p. Onutė Suncovienė

1994-01-20–1995-04 19 Valdas Kuzabavičius

1995-04-19–1997-04 08; 1997-04-08–2000-04-04 Dobilas Kurtinaitis

2000-04-04–2003; 2003–2007-04-12 Vytautas Kirkliauskas

2007-04-12–2010-10-21 Česlovas Daugėla

2010-11-09–2012-05-10  Feliksas Džiautas

2012-05-11–2015-04-16  Jurgis Krasnickas

2015-04-16– 2019-04-17   Vytautas Grigaravičius

2019-04-18 – Nerijus Cesiulis

 

 


Informaciją parengė Vilmantas Dunderis, muziejininkas, tel. (8 315) 51 086.

Naudota literatūra: Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. IV. Alytus. Sudarė Antanas Tyla. Vilnius, 2006.

 


Už pateiktą informaciją atsakinga Agnė Grigaliūnaitė, tel. (5 315) 55 118

Atnaujinta 2019-08-14

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...