Marius Palumickas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 176, mob. tel. 8 687 57 749
El. paštas: marius.palumickas@alytus.lt
Kabinetas: 319

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1551

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga analizuoti ir kontroliuoti pateiktą informaciją statybą leidžiančiam dokumentui priimti, gauti, taisyti ir naikinti informacinėje sistemoje „Infostatyba". Taip pat vykdyti pateiktų prašymų derinimą išduodant statybos leidžiantį dokumentą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statybą leidžiančio dokumento išdavimo, priėmimo, derinimo, taisymo, naikinimo visų statinių naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir paskirties keitimo funkcijas.

 

IV  SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba statybų technologijos krypties, arba meno studijų srities architektūros  krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų  projektavimo, statybos arba statybos priežiūros patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus, išmanyti Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statybą ir projektavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus;

4.6. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „AutoCAD" programiniais paketais; 

4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

5.1. gavęs prašymus statybą leidžiančiam dokumentui (SLD) gauti analizuoja pateiktą informaciją ir priima sprendimus dėl prašymo įkėlimo į valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba";

5.2. atlieka įkeltų ir per išorinę valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba" pateiktų prašymų priėmimą ir (ar) atmetimą per nustatytą teisės aktuose terminą;

5.3. įvertina ir skiria subjektus ir institucijas privalančius derinti projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams;

5.4. vykdo pateiktų projektų derinimą valstybinės priežiūros informacinę sistema (IS) „Infostatyba" derinimo posistemyje savo kompetencijos ribose;

5.5. gavęs institucijų derinimo išvadas valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (IS) „Infostatyba" priima sprendimus dėl SLD išdavimo ar neišdavimo teisės aktuose nustatyta tvarka;

5.6. gavus prašymus dėl SLD taisymo ir naikinimo priima sprendimus dėl jų pagrįstumo ir atlieka su šiais prašymais teisės aktuose numatytus veiksmus taisymą ar naikinimą;

5.7. analizuoja ar pateiktame prašyme nėra savavališkos statybos požymių, dėl kurio prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, nustačius savavališkos statybos praneša Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai;

5.8. išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį ir patalpų ar statinių naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį;

5.9. teikia duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis registrams, asmenims;

5.10. teikia ataskaitas apie savo vykdoma veiklą ir planavimą;

5.11. konsultuoja asmenis projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais;

5.12. organizuoja komisijų, darbo grupių, kurių nariu paskirtas darbą, ir dalyvauja jose, kad būtų įvykdyti toms komisijoms ir darbo grupėms iškelti tikslai;

5.13. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus pagal kompetenciją, teikia pasiūlymus rengia atsakymo projektus;

5.14. pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl jų išvadas;

5.15. tikrina ir analizuoja pateiktų projektinių pasiūlymų prašymų viešinimui valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (IS) „Infostatyba" ir tiesiogiai atitikimą teisės aktams, priima sprendimus dėl jų paviešinimo ar atmetimo teisės aktuose nustatyta tvarka;

5.16. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai;

5.18. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo , optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.19.vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

VI  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.