Mindaugas Matažinskas

vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas
Telefonas: (8 315) 55 165, mob. tel. 8 620 24 113
El. paštas: mindaugas.matazinskas@alytus.lt
Kabinetas: 316
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. DV-1551

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas yra karjeros valstybės tarnautojas.
    
II SKYRIUS
PASKIRTIS


2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga organizuoti jam priskirtos srities Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą, siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimo ir statinių projektavimo raidą Alytaus miesto savivaldybėje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Vedėjo pavaduotojo savivaldybės vyriausiojo architekto veiklos sritis – urbanistika ir architektūra.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros  krypties išsilavinimą ir galiojantį architekto kvalifikacijos atestatą;
4.2. ne mažesnį kaip 3 metų teritorijų planavimo arba projektavimo, arba teritorijų planavimo priežiūros srityse darbo stažą;
4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinės apsaugą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kalbos kultūros normas. Išmanyti teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, nustatytus reikalavimus;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;
4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, kaupti valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus;
4.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office" programų paketu, „ArcView", „GeoMap" ir „AutoCAD" kompiuterio programomis;
4.7. anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B1 lygiu;
4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 
5. Skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas  atlieka šias  funkcijas:
5.1. rengia vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;
5.2. organizuoja Alytaus miesto Bendrojo plano rengimą ir įgyvendina jo sprendinius savivaldybės teritorijoje;
5.3 nagrinėja dokumentus dėl prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudojimo viešojoje vietoje galimybių, rengia sutarčių projektus;
5.4. kuruoja išorinės reklamos leidimų išdavimo sritį bei koordinuoja Alytaus miesto architektų tarybos, Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros komisijos veiklą
5.5. teikia pasiūlymus teritorijų planavimo dokumentams bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti savivaldybės teritorijoje;
5.6. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl jų išvadas;
5.7. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;
5.8. organizuoja komisijų bei darbo grupių posėdžius, dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, darbe;
5.9. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant teritorijų planavimo dokumentus;
5.10. rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
5.11. teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja parengtus teritorijų planavimo dokumentus (IS „TPDRIS") ir derina juos;
5.12. teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja parengtus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinius (IS „ŽPDRIS") ir derina juos;
5.13. teisės aktų nustatyta tvarka derina statinių techninius projektus (IS „Infostatyba");
5.14. išduoda rengiamų statinių techninių projektų specialiuosius  reikalavimus;
5.15. rengia statinių techninių projektų architektūros reikalavimus;  
5.16. nagrinėja juridinių bei fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus, parengia atsakymus į juos pagal savo kompetenciją;
5.17. inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją;
5.18. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkurso procedūroms vykdyti  (teritorijų planavimo dokumentams, vizualizacijų konkursų paslaugoms pirkti), rengia ir derina sutarčių projektus su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą;  
5.19. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais;
5.20. vykdo priskirtas paslaugas;
5.21. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas yra pavaldus skyriaus vedėjui.