Miglė Dembauskienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 172
El. paštas: migle.dembauskiene@alytus.lt
Kabinetas: Priimamasis

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. DV-1072

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Vidaus administravimo skyriaus specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas ketvirtai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – C.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

4. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, savivaldybės institucijų bei įstaigų sistemą, veiklos principus, suvokti esmines jų funkcijas.

5. Gebėti:

5.1. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

5.2. dirbti komandoje;

5.3. bendrauti, bendradarbiauti;

5.4. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

                     

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

                     

6. Priima asmenų prašymus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją administracija gali gauti iš savo padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių administracija negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia.

7. Registruoja asmenų prašymus bei kitus dokumentus pagal dokumentacijos plane numatytus registrus.

8. Analizuoja savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų procesus bei teikia siūlymus dėl jų tobulinimo.

9. Atlieka įvairias asmenų apklausas, apibendrina duomenis ir teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės ir jų teikimo organizavimo gerinimo.

10. Dalyvauja rengiant priimamojo veiklos analizes bei ataskaitas.

11. Esant reikalui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.

12. Archyvuoja savivaldybės gautų prašymų, skundų ir pranešimų bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

14. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už  funkcijų,  išvardytų  šiame  pareigybės  aprašyme bei kituose vidaus teisės aktuose, atlikimą tinkamai ir laiku.