Lina Ragelienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 132, mob. tel. 8 620 24 195
El. paštas: lina.rageliene@alytus.lt
Kabinetas: 407
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1528

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti  darbo užmokesčio, komandiruočių ir atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis  apskaitą, vykdyti jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę ir užtikrinti apskaitos teisingumą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti  buhalterinio darbo patirtį ir darbo patirties su informacinėmis apskaitos sistemomis;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau- VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

4.4. gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.4.3. dirbti komandoje;

4.4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovaudamasis VSAFAS  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko darbo užmokesčio, komandiruočių ir atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis  apskaitą:

5.1.1. visus  darbo užmokesčio dokumentus sutikrina su įsakymais, potvarkiais, patvirtintomis tvarkomis ir galiojančiais teisės aktais ir įvertina jų teisingumą. Suveda į VVIS posistemę Biudžetas VS  visas darbo užmokesčio apskaitos ūkines operacijas ir užtikrina jų teisingumą;

5.1.2. organizuoja dokumentų, reikalingų darbo užmokesčiui apskaičiuoti, surinkimą, juos analizuoja, įvertina atitikimą galiojantiems teisės aktams, apibendrina ir susistemina;

5.1.3. skaičiuoja  darbo užmokestį ir atostoginių kaupinius ir atsako už duomenų teisingumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams, užtikrina darbo užmokesčio išmokėjimą nustatytais terminais;

5.1.4. išanalizavęs ir įvertinęs nuolat besikeičiančius teisės aktus, išskaičiuoja  gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įnašus ir kitus išskaitymus iš darbo užmokesčio pagal darbuotojų prašymus, ir užtikrina duomenų teisingumą;

5.1.5. kaupia, sistemina, analizuoja duomenis apie darbo užmokestį, rengia įvairias darbo užmokesčio pažymas;

5.1.6. priima, sutikrina, įvertina pateiktas avanso apyskaitas ir užtikrina jų užpildymo teisingumą;

5.1.7. nustatytais terminais formuoja, sutikrina ir teikia skyriaus vedėjo pavaduotojui duomenis, reikalingus biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti ir užtikrina pateiktų duomenų teisingumą;

5.1.8. kontroliuoja darbo užmokesčio biudžeto sąmatų vykdymą ir apie reikalingus biudžeto išlaidų sąmatų pakeitimus informuoja skyriaus vyriausiąjį specialistą, vykdantį planavimo funkcijas;

5.1.9. teikia duomenis apie darbo užmokestį kitiems skyriaus darbuotojams, reikalingus įvairioms ataskaitoms sudaryti, ir atsako už pateiktų duomenų teisingumą;

5.1.10. siekiant užtikrinti, kad atsiskaitymai su darbuotojais būtų vykdomi laiku ir teisingai, rengia ir teikia mokėjimo pavedimus bankui, naudojantis banko internetine klientų aptarnavimo sistema;

5.1.11. suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius ir atsako už duomenų teisingumą;

5.2. savarankiškai, savo pasirinktais metodais, kaupia, sistemina, analizuoja, sudaro ir teikia:

5.2.1. Valstybinei mokesčių inspekcijai įvairias deklaracijas, susijusias su darbo užmokesčiu,  gyventojų pajamų mokesčiu ir atsako už duomenų teisingumą;

5.2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai įvairias formas ir pažymas, susijusias su socialinio draudimo įmokomis, ir atsako už duomenų teisingumą;

5.2.3.  Statistikos departamentui įvairias ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčiu, ir atsako už duomenų teisingumą;

5.3. atlieka jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę ir atsako už tai, kad:

5.3.1. visos ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitos registrus tik pagal pateiktus dokumentus, laiku ir tik vieną kartą;

5.3.2. apskaitos registrų likučiai kiekvieną mėnesį sutikrinti su Didžiosios knygos sąskaitos apyvartos likučiais;

5.3.3. darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos apskaičiuotos pagal pateiktus dokumentus ir galiojančius  teisės aktus;

5.3.4. kiekviena ūkinė operacija priskirta lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;

5.3.5. kiekvienai ūkinei operacijai surašytas buhalterinis įrašas, priskiriant debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;

5.3.6. sutikrinta kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomi rekvizitai ir sumos;

5.3.7. kiekvienas apskaitos dokumentas pasirašytas atsakingų asmenų, vykdančių einamąją ir išankstinę kontroles;

5.3.8. sudaryti ir pasirašyti visi atskiru administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti apskaitos registrai;

5.4. metams pasibaigus, pagal gautus iš Teisės skyriaus duomenis, suskaičiuoja atostogų kaupinius, suveda juos į informacinę apskaitos sistemą ir atsako už duomenų teisingumą;

5.5.priima sprendimą, parengia ir pasirašo buhalterines pažymas  jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais;

5.6. pasibaigus ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos sudaro ir pateikia Informacinių technologijų skyriui informaciją apie vidutinį darbo užmokestį, kuri reikalinga patalpinimui internetiniame puslapyje ir atsako už pateiktos informacijos teisingumą;

5.7. bendrauja ir bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, VVIS administruojančia įmone darbo užmokesčio skaičiavimo, mokesčių ir ataskaitų teikimo klausimais;

5.8. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą administracijos darbuotojams savo kompetencijos klausimais;

5.9. kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie darbo užmokestį skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms, savivaldybės vadovams, tarybos nariams ir kt.;

5.10. teikia  veiklos tobulinimo pasiūlymus;

5.11. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

5.12. dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, kurios yra sudarytos administracijos direktoriaus įsakymu, darbe;

5.13. pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja savo tvarkomus buhalterinius dokumentus;

5.14. tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas;

5.15. atlieka kitas  Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas  tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­