Laima Mulmienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 117, mob. tel. 8 620 24 104
El. paštas: laima.mulmiene@alytus.lt
Kabinetas: 327
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1521

 

APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas (toliau – skyriaus vedėjo pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 

                     

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga rūpintis želdinių išsaugojimu, pertvarkymu, kirtimu, organizuoti aplinkos apsaugos švietimą ir renginius mieste, pavaduoti skyriaus vedėją jam nesant darbe.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – Alytaus miesto želdynų ir želdinių priežiūros užtikrinimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ar aplinkotyros krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų aplinkos apsaugos darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

4.4. gerai išmanyti Aplinkos apsaugos, Aplinkos monitoringo, Želdynų, Saugomų teritorijų įstatymus, Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarką, Lietuvos Respublikos visuomenės aplinkosauginio švietimo strategiją ir veiksmų programą, Dokumentų rengimo taisykles;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti dokumentus, dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

                     

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Užtikrindamas pagal kompetenciją priskirtų skyriaus darbų tinkamą atlikimą ir tinkamą teisės aktuose savivaldybei nustatytų uždavinių miesto gamtinės aplinkos (saugomos teritorijos, želdynai, biologinė įvairovė) apsaugos, visuomenės aplinkosaugos švietimo įgyvendinimą, skyriaus vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia miesto savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, teikia išvadas,  atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

5.2. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą ir kontrolę;

5.3. rengia ir įgyvendina savivaldybės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, schemas, planus, strategijas ir kitas aplinkos apsaugos priemones;

5.4. organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais, veiklą, išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, genėjimui ar pertvarkymui, numato kompensacines priemones už sunaikintus želdinius ar padidėjusią neigiamą įtaką aplinkai;

5.5. registruoja leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams DVS Avilys leidimų registre;

5.6. rengia želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, dalyvauja rengiant želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programas, koordinuoja želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programas;

5.7. organizuoja miesto bioįvairovės tyrimus ir rengia išsaugojimo programas;

5.8. organizuoja varninių paukščių gausos populiacijos reguliavimą Alytaus mieste;

5.9. organizuoja vandnes telkinių (Dailidės ežerėlių) pakrančių valymą ir priežiūrą;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja vandens telkinių įžuvinimo programose, Lietuvos žuvininkystės programų įgyvendinime;

5.11. organizuoja aplinkosauginį švietimą mieste;

5.12. rengia ir įgyvendina aplinkos apsaugos švietimo programas, padeda švietimo įstaigoms tobulinti aplinkos apsaugos ugdymo procesus;

5.13. rengia ir leidžia aplinkos apsaugos leidinius, platina kitą aplinkos apsaugos literatūrą ir leidinius;

5.14. organizuoja renginius, šventes, konkursus, seminarus, konferencijas, mokymus miesto gyventojams, savivaldybės specialistams ir įmonių ekologams;

5.15. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie aplinkos būklę mieste, medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais;

5.16. rengia ir skelbia aplinkos apsaugos informaciją skyriaus interneto svetainėje;

5.17. dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse aplinkos apsaugos programose, konferencijose ir seminaruose;

5.18. renka informaciją apie tarptautinę patirtį darnios plėtros procesuose; rengia projektus ir ieško finansavimo visuomenės įtraukimui į darnios plėtros procesus;

5.19. inicijuoja aplinkos apsaugos investicinių projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, rengimą ir dalyvauja jų įgyvendinime;

5.20. nustatyta tvarka rengia Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau – SAARS) programos lėšų panaudojimo sąmatų projektus, metines SAARS panaudojimo ataskaitas; vykdo SAARS programos panaudojimo priežiūrą;

5.21. įtraukia programos, už kurios vykdymą atsakingas Aplinkos apsaugos skyrius, duomenis į Strateginio planavimo informacinę sistemą;

5.22. pagal kompetenciją rengia darbų, vykdomų pagal miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatą, sutartis ir pagal savo kompetenciją atsako už šių sutarčių vykdymo kontrolę;

5.23. rengia skyriaus inicijuojamų darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, kaip mažos vertės pirkimų organizatorius vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;

5.24. rengia skyriaus prekių, paslaugų, darbų pirkimų sąrašus, pildo skyriaus viešųjų pirkimų apskaitos žurnalą;

5.25. rengia sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų projektus su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitų savivaldybių analogiškais padaliniais, užsienio firmomis bei užsienio valdžios ir valdymo institucijomis;

5.26. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus;

5.27. asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal tuos Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.28. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas, juos archyvuoja;

5.29. pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant darbe;

5.30. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, darbe;

5.31. vykdo kitas įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos direktoriaus pavaduotojo, kontroliuojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, ar skyriaus vedėjo pavedimu nustatytas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Skyriaus vedėjo pavaduotojas pavaldus skyriaus vedėjui.