Lina Michalkevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 106, mob. tel. 8 620 24 579
El. paštas: lina.michalkeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 207
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. DV-1570

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti administracijos dokumentų tvarkymą, padėti organizuoti savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų darbą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities dokumentų tvarkymo funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, komunikacijos ir informacijos arba ekonomikos krypties išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

4.3. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti.

4.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas.

4.5. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu, su dokumentų valdymo sistemomis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                     

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. informuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus  ar kitus asmenis apie savivaldybės administracijoje rengiamus posėdžius, pasitarimus bei būtiną parengti ir pateikti administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams informaciją;

5.2. organizuoja administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų telefoninius pokalbius, gauna ir perduoda žinias faksu;

5.3. supažindina administracijos direktorių su jam skirtais kvietimais dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose miesto bei valstybės renginiuose ir informuoja kviečiančiąsias institucijas apie administracijos direktoriaus dalyvavimą;

5.4. nustatytąja tvarka gauna ir perduoda administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojams, vykdytojams informaciją, gautus dokumentus, kontroliuoja nurodytus atlikimo terminus;

5.5. tvarko administracijos direktoriaus kontroliuojamas užduotis vieno langelio informacinėje sistemoje VLIS ,,Avilys":

5.5.1. suveda administracijos direktoriaus rezoliucijas;

5.5.2. informuoja administracijos direktorių apie klaidingai paskirtas užduotis ir suveda administracijos direktoriaus nurodymus;

5.5.3. vertina ir užtikrina, kad savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams administracijos darbuotojų pateikiami pasirašyti dokumentų projektai atitiktų Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

5.5.4. teikia tinkamai parengtus siunčiamus dokumentus, teisės aktus, sutartis administracijos direktoriui pasirašyti;

5.5.5. pažymi sistemoje dokumentų pasirašymus;

5.6. analizuoja ir vertina vėluojančių užduočių įvykdymo ataskaitas ir apie tai informuoja administracijos vadovus;

5.7. teikia informacinę ir kitokią tarnybinę pagalbą kitai viešojo administravimo institucijai pastarosios prašymu;

5.8. rengia dokumentų valdymo srities vidaus teisės aktus;

5.9. organizuoja ir koordinuoja administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų svečių, lankytojų tinkamą priėmimą;

5.10.  organizuoja administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų darbo vietų aprūpinimą  kanceliarinėmis priemonėmis;

5.11. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.12. saugoja savivaldybės administracijos antspaudą su Alytaus miesto savivaldybės herbu ir naudoja jį teisės aktų nustatyta tvarka;

5.13. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.14. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus savo kompetencijos klausimais.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                     

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.