Lydija Kračkienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 164, mob. tel. 8 620 24 304
El. paštas: lydija.krackiene@alytus.lt
Kabinetas: 320

 PATVIRTINTA

 Alytaus miesto savivaldybės

 administracijos direktoriaus

 2018 m. gruodžio 21 d.

 įsakymu Nr. DV-1551

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II  SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Pareigybė reikalinga organizuoti jam priskirtos srities Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 

III  SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimo (TPDRIS) savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymo (TPDR) funkcijas.

 

IV  SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus. Išmanyti Teritorijų planavimo įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, asmens duomenų teisinę apsaugą  reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus,  susijusius su funkcijų vykdymu;          

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti vidaus teisės dokumentus;

4.6. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu naudotis elektroniniu paštu ir internetu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis (TPDRIS ir TPDR), ryšių ir dauginimo technika;

4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

5.1. parengia, suderina ir išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis;

5.2. parengia planavimo darbų programas ir išduoda jas fiziniams ir juridiniams asmenims;

5.3. dirba TPDRIS  (elektroniniu būdu vykdo teritorijų planavimo procesą);

5.4. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą (TPDR);

5.5. organizuoja aktualios informacijos apie teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir sklaidą per įvairias viešinimo priemones;

5.6. organizuoja savivaldybės inicijuojamų detaliųjų planų rengimą, Viešųjų pirkimų skyriui parengia ir pateikia dokumentus pirkimo objektui apibūdinti (teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugai pirkti);

5.7. atlieka sutarčių pagal priskirtas funkcijas vykdymo kontrolę;

5.8. nagrinėja prašymus dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo  bei rengia su tuo susijusius dokumentus;

5.9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, parengia atsakymus į juos pagal savo kompetenciją;

5.10. priima ir konsultuoja interesantus teritorijų planavimo klausimais;

5.11. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra paskirtas, veikloje;

5.12. organizuoja Teritorijų planavimo komisijos veiklą bei rengia protokolus;

5.13. rengia, derina administracijos direktoriaus įsakymų projektus kompleksinio teritorijų planavimo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo  klausimais;

5.14. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.15. tvarko savivaldybės duomenis IS REGIA, analizuoja ir tikslina  įkeltą Alytaus mieste parengtų detaliųjų planų informaciją bei ją atnaujina nauja dokumentų informacija;

5.16. dalyvauja komitetų posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas yra;

5.17. vairuoja automobilį, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo  pavedimus ir užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.