Loreta Gaižiuvienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 118, mob. tel. 8 620 24 714
El. paštas: loreta.gaiziuviene@alytus.lt
Kabinetas: 212
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1527

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 21 d.

įsakymo Nr. DV-400

redakcija)

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga palaikyti Alytaus miesto savivaldybės tarptautinius bendradarbiavimo ryšius su miestais partneriais ir pavaduoti skyriaus vedėją jam nesant.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities –tarptautinių ryšių užtikrinimo – funkcijas.

 

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties ar humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties  išsilavinimą;

4.2. turėti  ne mažesnę kaip 1 metų tarptautinių ryšių  organizavimo darbo patirtį;

 4.3. išmanyti  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos ir Visuomenės informavimo įstatymus, Dokumentų rengimo taisykles, tarptautinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;

4.4. gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4.2. priimti sprendimus;

4.4.3. analizuoti ir teikti pasiūlymus;

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;

4.5.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;       

4.5.3  anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 5. Siekdamas organizuoti tinkamą skyriaus veiklą ir formuoti teigiamą miesto įvaizdį  šalies ir tarptautiniu lygmeniu, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

5.1. rengia bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių miestais ir tarptautinėmis organizacijomis projektus;

5.2. rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Alytaus miesto savivaldybės mero, administracijos kvietimu, programas, organizuoja jų vykdymą tam, kad būtų  užtikrintas tinkamas valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus atitinkantis svečių priėmimas ir aptarnavimas: maitinimą, aprūpinimą viešbučiais, bilietais, transportu, vertėjais; sudaro kultūrinę programą, rengia dalykinius susitikimus su savivaldybės tarybos komitetų, savivaldybės administracijos padalinių ir Alytaus organizacijų atstovais;

5.3. organizuoja miesto savivaldybės delegacijų išvykimą į užsienį, tvarko išvykimo dokumentus, aprūpina bilietais, derina vizitų programas, rengia informacinę medžiagą;

5.4. sudaro užsienio delegacijų priėmimo ir Alytaus miesto savivaldybės delegacijų siuntimo sąmatas;

5.5. inicijuoja ir dalyvauja rengiant  tarptautinius projektus;

5.6. organizuoja tarptautinius ir visuomeninius renginius;

5.7. gavęs miesto savivaldybės mero įgaliojimą, atstovauja savivaldybei valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir užsienyje skyriaus kompetencijos klausimais;

5.8. užmezga ir plėtoja miesto savivaldybės ir užsienio šalių miestų savivaldybių ryšius;

5.9. organizuoja vertimą žodžiu ir raštu užsienio kalbomis;

5.10. koordinuoja visų miesto savivaldybės administracijos padalinių veiklą užsienio ryšių klausimais, teikia konsultacinę pagalbą užmezgant ryšius ir sudarant bendradarbiavimo sutartis;                    

5.11. teikia konsultacijas valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais;

5.12. Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka rengia sutartis skyriaus kompetencijos klausimais;

5.13. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;

5.14. siekdamas formuoti teigiamą Alytaus miesto savivaldybės įvaizdį, dalyvauja ir teikia pasiūlymus, kuriant miesto ir savivaldybės įvaizdį visuomenėje;

5.15. Audio, video, tekstinę bei foto informaciją (kūrinius), parengtus vykdant pareigybės aprašyme nurodytas  funkcijas, perduoda Alytaus miesto savivaldybės administracijai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnį visam turtinių teisių galiojimo laikotarpiui, neribojant teritorijos;

 5.16. tam, kad būtų pasiekti institucijos tinkamo įvaizdžio formavimo tikslai, atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, miesto savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją; 

5.17. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus;

5.18. pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant, siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.