Loreta Baigienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 158, mob. tel. 8 686 52 812
El. paštas: loreta.baigiene@alytus.lt
Kabinetas: 311
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1515

 

STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

                    

II SKYRIUS
 PASKIRTIS

 

 2. Administruoti gatvių ir jų statinių tinklo geometrinius ir techninius parametrus („Geosecma" programiniame modulyje), įtraukti duomenis į Lietuvos automobilių kelių projektų valdymo informacinę sistemą (kelių projektai), rengti ir sisteminti informaciją apie infrastruktūros objektų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus, rengti skyriaus vykdomos programos biudžeto projektus, rengti skyriaus vykdomų darbų ataskaitas vidiniams ir išoriniams vartotojams.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

                     

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – gatvių techninės apskaitos, informacijos apie savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros sisteminimo – funkciją, renka ir sistemina duomenis apie skyriaus vykdomus darbus.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi turėti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su duomenų bazėmis patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą. Išmanyti Statybos objektų (darbų) kainos skaičiavimo tvarką, Biudžeto sandaros įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles;

4.4. mokėti planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.5. savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

4.6. gebėti dirbti komandoje;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.8. mokėti dirbti kompiuterio ,,Microsoft Office" programų paketu ir turėti darbo „AutoCad" ar „Geosecma" programomis pagrindus;

4.9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie miesto susisiekimo infrastruktūros objektus ir įtraukia juos į „Geosecma" duomenų bazę;

5.2. atnaujina informaciją apie susisiekimo infrastruktūros objektus po atliktų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų;

5.3. bendradarbiauja su savo ir kitų skyrių tarnautojais ir darbuotojais, besinaudojančiais „Geosecma" duomenų baze, kaupia duomenų bazėje jų perduotus duomenis;

5.4. rengia pagal poreikį susisiekimo infrastruktūros objektų schemas ir eskizus;

5.5. rengia prašymus ir investicijų projektų charakteristikas kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo ir finansavimo lėšoms rezervo lėšoms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) gauti, tikslina juos pagal poreikį;

5.6. rengia dokumentus Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos ir teikia juos derinti nustatyta tvarka;

5.7. įtraukia duomenis į Lietuvos automobilių kelių projektų valdymo informacinę sistemą (kelių projektai);

5.8. rengia paraiškas lėšoms už atliktus darbus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos gauti;

5.9. dalyvauja rengiant miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programos už kurios vykdymą atsakingas Statybos skyrius projektą;

5.10. rengia programos už kurios vykdymą atsakingas Statybos skyrius įgyvendinimo ataskaitas, įvykdytų uždavinių, priemonių kriterijų suvestines ir teikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui, įtraukia programos duomenis į Strateginio planavimo informacinę sistemą;

5.11. rengia, sistemina, analizuoja ir derina metinius, perspektyvinius lėšų panaudojimo planus skyriaus kompetencijos klausimais;

5.12. sistemina ir analizuoja informaciją apie lėšų, skirtų infrastruktūros objektų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbams, panaudojimą pagal Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktą informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

5.13. dalyvauja rengiant miesto savivaldybės biudžeto projektą programai už kurios vykdymą atsakingas Statybos skyrius įgyvendinti;

5.14. rengia vykdomųjų funkcijų procedūrų aprašą;

5.15. tikrina skyriaus koordinuojamų darbų sąmatas;

5.16. dirba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.17. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų asmenims projektus;

5.18. rengia ir derina miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pavestų darbų klausimais;

5.19. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.20. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.21. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.