Visos veiklos sritys  >

 

Laimutis Aliulis

Laimutis Aliulis

patarėjas
Telefonas: mob. tel. 8 686 53 258
El. paštas: laimutis.aliulis@alytus.lt
Kabinetas: Vingio g. 15 a, LT 63217 Alytus
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; studijų sritis – socialiniai mokslai; studijų kryptis – ekonomika arba teisė, arba vadyba ir verslo administravimas;
 • turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį finansų valdymo, ekonomikos arba teisės srityse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ar akcijų turėtoja yra savivaldybė, organizacijų veiklą, valstybinio audito reikalavimus;
 • išmanyti nacionalinius ir tarptautinius audito standartus, sugebėti atlikti audito procedūras;
 • sugebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, teikti išvadas, priimti sprendimus;
 • mokėti analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, rengti išvadas, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas bei operatyviai rasti jų sprendimo būdus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programos; ECDL pažymėjimas - privalumas);
 • mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • gebėti bendrauti;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


bendrąsias:

 

 • bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
 • nuolat kelia savo profesinį pasirengimą;
 • tvarko įstaigos raštvedybą ir dokumentaciją;


specialiąsias:

 • atlieka eilinius arba veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir įstaigose;
 • atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės turto naudojimo, biudžeto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditą;
 • atlieka Savivaldybės vietinių rinkliavų surinkimo kontrolę ir veiklos auditą;
 • savarankiškai apibendrina tikrinimų, audito rezultatus ir jų pagrindu teikia išvadų bei rekomendacijų projektą savivaldybės kontrolieriui;
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Administracinei komisijai prie savivaldybės tarybos;
 • kaupia informacinę kontrolės medžiagą, reikalingą finansiniam ir veiklos auditui atlikti;
 • nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia savivaldybės kontrolieriui išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.