KORUPCIJOS PREVENCIJA

KORUPCIJOS PREVENCIJA – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis, savivaldybės vis dar patenka tarp korumpuočiausių institucijų Lietuvoje. Kas penktas šalies gyventojas prisipažįsta savivaldybėse mokėjęs kyšį. Sprendžiant šią problemą ypač svarbi savivaldybių pozicija ir aiški politika dovanų atžvilgiu.

Alytaus miesto savivaldybė pasisako prieš kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, piktnaudžiavimą oficialiais įgaliojimais, sukčiavimą, turto pasisavinimą ar iššvaistymą, tarnybos paslapties atskleidimą, komercinės paslapties atskleidimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Todėl, į antikorupcinės programos įgyvendinimą būtina įtraukti ir gyventojus. Jie geriausiai žino, kurios sritys ar lygmenys yra labiausiai korumpuoti. Visuomenei turi būti suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus. Todėl raginame Jus pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, veiksmus, kurie sudarytų tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo sudėtį, nederamą ar nemandagų ir neteisišką Savivaldybės darbuotojų elgesį su Jumis.

Kviečiame informuoti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją (toliau - Komisija) apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Alytaus miesto savivaldybėje (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

  I Korupcijos prevencijos programa

   

  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS METŲ PROGRAMA

  Įgyvendinat šią programą yra vykdomas Alytaus miesto savivaldybės 2016-2018 metų Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.

  Informacija apie priemonių plano vykdymą ir pasiektus rezultatus:

  1. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas nuolat, atsižvelgiant į numatomus reguliuoti visuomeninius santykius bei visais kitais atvejais, jeigu teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą, atliekamas pagal 2014-03-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis.
  2. Atnaujinta apklausos anketa siekiant užtikrinti, kad visi besikreipiantys į savivaldybę, turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę.
  3. Nuolat skelbiama informacija apie Savivaldybės pavaldžių įstaigų rengiamus konkursus darbuotojų pagal darbo sutartis, įstaigų vadovų pareigoms užimti.
  4. Padidinta viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją, atsižvelgiant į Centrinės perkančiosios organizacijos prekių ir paslaugų kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą.
  5. Siekiama nuolat informuoti visuomenę apie įvykdytas ir vykdomas korupcijos prevencijos priemones, stiprinti pasitikėjimą savivaldybe.
  6. Alytus aktyviai dalyvavo antikorupcinio plakato piešimo konkurse „Mes prieš korupciją". Nugalėtojomis tapo net 2 Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinės – antrokė Gytautė Barzdžiūtė ir ketvirtokė Raimonda Miliūtė. Mokinės kartu su gimnazijos dailės mokytoja Dalia Vėžiene 2016 m. keliaus į Europos Parlamentą Belgijoje. Merginų plakatai atspausdinti ir demonstruojami įvairiose valstybinėse, savivaldybių institucijose ir organizacijose.
  7. 2016-03-22 Alytaus miesto savivaldybėje vyko apskritasis stalas-diskusija „Korupcijos prevencija Alytaus mieste. Ar galime kažką pakeisti? Faktai, sprendimai, įžvalgos". Jo metu pristatyta korupcijos prevenciją vykdančių institucijų geroji patirtis, aptartos korupcijos atžvilgiu rizikingiausios sritys, visuomenės įsitraukimo vykdant korupcijos prevenciją svarba.

  Visi kiti Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane numatyti tikslai ir uždaviniai dar vykdomi.

   

  II Korupcijos pasireiškimo tikimybė

   

  Valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatytus kriterijus nustato valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

  Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų:

  1) padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika; 

  2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;

  3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;

  4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;

  5) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;

  6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;

  7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

  Žemiau pateikiamos nuorodos į atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybes, kuriose išsamiai išanalizuotos pasirinktos veiklos sritys ir pateikti konkretūs siūlymai.

  III Korupcijos rizikos analizė

   

  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba išanalizavo Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. spalio 20 d. raštu Nr. SD-8513(8.6.) pateiktą „Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės" ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo" 13 punktu, priėmė sprendimą  Savivaldybės  vertintose veiklos srityse korupcijos rizikos analizės neatlikti.

  Detalesnę informaciją apie 2016 metų LR Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamas 2016 rizikos analizes galima rasti:

   


 • Teisinė informacija
 • Veikla

  IV Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

   

  Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas, jeigu teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su valstybės ar savivaldybių turto patikėjimo teisės perleidimu; valstybės ar savivaldybių biudžetų pajamų ar išlaidų didinimu ar mažinimu dėl valstybės ar savivaldybių funkcijų vykdymo perdavimo valstybės ar savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms ar privatiems asmenims, subsidijų, dotacijų, kompensacijų, rentų, pašalpų, premijų ir kitų išmokų mokėjimu iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimu; prekių ar paslaugų viešaisiais pirkimais ir žemėtvarka, teritorijų planavimu, statyba ir kitais atvejais, jeigu, teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą.

  Antikorupcinis teisės akto vertinimas atliekamas.


  Teisės aktų antikorupcinis vertinimas, kurį atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba:


  4. 1 Informacijos apie asmenį surinkimas


  4.2 Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

   

  2018 m. spalio 3 d. Specialiųjų tyrimų tarnyba Alytaus miesto savivaldybėje organizavo seminarą tema „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje", kurio metu buvo paliesta ir tokia tema, kaip „ES lėšomis finansuojamų projektų administravimas ir kontrolė". Seminarą vedė Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė D. Paštuolienė.

   

  Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas kaip neatskiriama visuomenės švietimo dalis siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą. Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas visų tipų ir lygių švietimo įstaigose pagal parengtas švietimo programas, per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais. Valstybės ir savivaldybių įstaigos per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikia gyventojams informaciją apie savo veiklą kovojant su korupcija.

   

  Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus (atsakingus) asmenis.

  „Mokymai Alytuje: Norvegijos korupcijos mažinimo ir prevencijos patirtis"

  Savivaldybė dalyvauja korupcijos mažinimo ir prevencijos projekto veikloje

  Paskutinė antikorupcijos mokymų sesija: korupcijos prevencija investicijų srityje

   


  4.3 Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

   

  Korupcijos rizikos valdymo Alytaus miesto savivaldybėje vertinimo vidaus audito ataskaita (galutinė)

   


  4.4 Pranešimai apie korupciją

  • raštu, paliekant pranešimą savivaldybės priimamajame
  • elektroniniu paštu korupcijaiNE@alytus.lt
  • užpildant anoniminio pranešimo anketą.

  Komisija PRIMENA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.  

   


  4.5. Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

   

  Pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai vykdyti galite pateikti Antikorupcijos komisijai, taip pat sudalyvauti žemiau nurodytoje apklausoje.

  http://www.alytus.lt/apklausos

  Apklausa „Korupcijai NE"

 • Nuorodos

  Savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos tarnautojų, užimančių vadovų pareigas, viešų ir privačių interesų bei turto deklaracijas galima perskaityti paspaudus žemiau esančią nuorodą:

   

  Viešųjų ir privačių interesų bei turto deklaracijos

   

  Skaidrumo linija

   

  Lietuvos korupcijos žemėlapis

   

  Specialiųjų tyrimų tarnyba

   


  Už pateiktą informaciją atsakinga, Giedrė Lazarevičė tel. (8 315) 55 138

   

Atnaujinta: 2019-09-20