Visos veiklos sritys  >

 

Komunikacijos skyrius


El. paštas: komunikacija@alytus.lt
Loreta Gaižiuvienė, vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 118, mob. tel. 8 620 24 714
El. paštas: loreta.gaiziuviene@alytus.lt
Kabinetas: 212
Artūras Mažeika, specialistas
Telefonas: (8 315) 55 118, mob. tel. 8 698 79 645
El. paštas: arturas.mazeika@alytus.lt
Kabinetas: 211
Agnė Grigaliūnaitė, specialistė
Telefonas: (8 315) 55 118, mob. tel. 8 696 67 788
El. paštas: agne.grigaliunaite@alytus.lt
Kabinetas: 212
Vaiva Lukminaitė,
El. paštas: vaiva@kryptis.ltSvarbiausieji  skyriaus uždaviniai:

1. formuoti Alytaus miesto teigiamą įvaizdį, rengiant ir įvairiais kanalais platinant informaciją apie visuomenei aktualią savivaldybės tarybos, mero, administracijos veiklą, užtikrinant visuomenės įtraukimą į viešųjų sprendimų priėmimą, organizuojant apklausas ir nuomonės tyrimus bei inicijuojant  ir vykdant kitas miesto įvaizdžio formavimo priemones;

2. nustatyti bendradarbiavimo su užsienio šalių miestais prioritetus ir jų įgyvendinimo būdus bei priemones, tirti ir skleisti užsienio šalių savivaldybių veiklos patirtį, atkreipiant ypatingą dėmesį į Europos Sąjungos savivaldos politiką, sudarant sąlygas ir galimybes savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams susipažinti su užsienio, ypač Europos Sąjungos šalių, savivaldos, demokratijos plėtojimo, darbo organizavimo patirtimi.

Skyrius, įgyvendindamas jam paskirtus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1.  rengia ir įgyvendina Alytaus miesto įvaizdžio formavimo ir ryšių su visuomene strategiją;

2. planuoja ir vykdo miesto įvaizdį formuojančius komunikacijos projektus;

3. planuoja ir vykdo reprezentacinių priemonių pirkimą ir platinimą;

4. planuoja ir vykdo visuomenės įtraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą projektus bei visuomenės nuomonės tyrimus;

5.  organizuoja miesto įvaizdį formuojančių vizualinių priemonių (plakatų, bukletų ir kt.) maketavimą ir gamybą, tvirtina šių priemonių projektus;

6. renka informaciją iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, ją apibendrina ir pagal nustatytus prioritetus platina žiniasklaidoje;

7. padeda rengti arba organizuoja / koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės vietinius ir tarptautinius renginius;

8. analizuoja ir informuoja administracijos vadovus apie žiniasklaidoje skelbiamą klaidinančią informaciją arba kritinę medžiagą, susijusią su savivaldybės veikla ir jos priimtais sprendimais, bei organizuoja atsakymų į kritiką žiniasklaidoje pateikimą;

9. rengia savivaldybės veiklos aprašymų žiniasklaidoje analizę, siūlo reikalingus tęstinius veiksmus;

10. palaiko dalykinius ryšius su žiniasklaidos atstovais ir teikia informaciją apie savivaldybėje besilankančius svečius iš Lietuvos ir užsienio valstybių ar kitus reikšmingus įvykius;

11. prireikus konsultuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešosios informacijos rengimo ir teikimo klausimais;

12. organizuoja vidinę savivaldybės komunikaciją, ją palaiko;

13. rengia perspektyvinių ir metinių Alytaus ir užsienio miestų bendradarbiavimo planų projektus, užmezga ir plėtoja Alytaus miesto savivaldybės ir užsienio šalių miestų savivaldybių ryšius;

14. kaupia informaciją apie užsienio miestus partnerius ir teikia  jiems pageidaujamą informaciją apie Alytų;

15. tvarko oficialią korespondenciją su užsienio miestais: verčia tekstus į lietuvių kalbą, rengia atsakymų projektus ir išsiunčia į užsienį;

16. organizuoja oficialius priėmimus savivaldybės tarybos ir mero vardu pagal valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;

17. rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Alytaus miesto kvietimu, taip pat mero pavedimu, savivaldybės tarybos, kitų organizacijų kvietimu, programas, organizuoja svečių priėmimą ir aptarnavimą: maitinimą, aprūpinimą viešbučiais, bilietais, transportu, organizuoja vertėjų paslaugas, sudaro kultūros programą, rengia dalykinius susitikimus su savivaldybės tarybos komitetų, savivaldybės administracijos padalinių ir Alytaus organizacijų atstovais;

18. organizuoja oficialių miesto delegacijų išvykimą į užsienį, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl darbo grupių, vykstančių į užsienį, projektus, tvarko išvykimo dokumentus, aprūpina bilietais, derina viešnagės programas, rengia informacinę medžiagą;

19. perduoda savivaldybės tarybos komitetams ir savivaldybės administracijos padaliniams užsienio partnerių siūlymus dėl bendradarbiavimo su Alytaus miestu;

20. nagrinėja užsienio šalių savivaldybių, tarptautinių organizacijų kvietimus ir teikia siūlymus savivaldybės vadovybei dėl išvykų tikslingumo, delegacijų sudėties ir vadovo;

21. koordinuoja visų savivaldybės administracijos padalinių veiklą užsienio ryšių klausimais, teikia pagalbą užmezgant ryšius ir sudarant bendradarbiavimo sutartis bei rūpinantis jų gavimu;

22. teikia konsultacijas valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais;

23. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl užsienio ryšių strategijos;

24. rūpinasi projektų rengimu ir pateikimu tarptautinėms programoms, fondams bei organizacijoms;

25. inicijuoja, dalyvauja ir rengia viešųjų pirkimų sąlygas savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;

26. inicijuoja ir dalyvauja rengiant tarptautinius projektus;

27. tvarko svečių iš užsienio priėmimo reprezentacines išlaidas teisės aktų nustatyta tvarka;

28. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;

29. atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.