Jurgita Masionienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 180, mob. tel. 8 693 32 672
El. paštas: jurgita.masioniene@alytus.lt
Kabinetas: 409

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. DV-1564

 

ŠVIETIMO  IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOSIOS SPECIALISTĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra  karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir tobulinti koordinuojamų Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų (toliau – savivaldybės) vykdomą veiklą bei koordinuoti paskirtas švietimo sritis.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – švietimo vadybos – funkciją.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti:

4.1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.1.2. ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadybinio darbo švietimo sistemoje patirtį (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas); 

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Švietimo įstatymą, Valstybinės švietimo strategijos nuostatas ir kitus Lietuvos Respublikos Seimo arba Vyriausybės nutarimais patvirtintus valstybinę švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei jais tvirtinamus dokumentus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės mero (toliau – meras) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teisės aktus švietimo klausimais, švietimo įstaigų vadybos, švietimo veiklos organizavimo, švietimo priežiūros ir švietimo stebėsenos dokumentus, viešojo administravimo procedūras, tarnybinio etiketo reikalavimus, kalbos kultūros normas;

4.3. gebėti:

4.3.1. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.3.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.3.3. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.3.4. dirbti komandoje, teikti konsultacijas;

4.4. mokėti:

4.4.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;

4.4.2. rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4.3. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

  

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. teikia statistinę informaciją apie savivaldybės įstaigų veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo informacinių technologijų centrui, užtikrinant teikiamos informacijos teisingumą;

5.2. tvarko Mokinių ir Pedagogų registrų prisijungimų modulį, konsultuoja šių registrų tvarkytojus duomenų pildymo klausimais, užtikrina atsiskaitymą laiku su Švietimo informacinių technologijų centru;

5.3. reikalauja ir pasiekia, kad savivaldybės švietimo įstaigų registrų ir informacinių sistemų tvarkytojai ištaisytų klaidingus ir (arba) netikslius duomenis, užtikrina jų teisingumą;

5.4. atlieka duomenų ir kitos informacijos, reikalingos savivaldybės švietimo būklei stebėti ir sprendimams priimti, poreikių analizę, siekia kuo efektyvesnių visų švietimo valdymo subjektų sprendimų;

5.5. renka ir kaupia reikalingus duomenis, juos tvarko ir apdoroja, užtikrina duomenų saugą, siekia, kad savivaldybės vadovai ir tarybos nariai, administracijos direktorius ir skyriaus vedėjas turėtų visą būtiną švietimo informaciją;

5.6. teikia informaciją apie savivaldybės švietimo būklę ir problemas visuomenei, užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;

5.7. sudaro sąlygas švietimo stebėsenos subjektams gauti savivaldybės ir jos įstaigų švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis, siekia tinkamos nuolatinės švietimo būklės ir kaitos analizės, vertinimo, prognozavimo ir vykdo švietimo kokybę laiduojantį valdymą;

5.8. registruoja bendrojo ugdymo mokyklas, neformaliojo švietimo mokyklas, švietimo pagalbos įstaigas, laisvuosius mokytojus, kitus švietimo teikėjus Švietimo ir mokslo institucijų registre. Renka,  apdoroja,  sistemina,  kaupia, saugoja ir teikia Registro objektų duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, užtikrina šių duomenų teisingumą;

5.9. organizuoja mokykloje nesimokančių vaikų paiešką bei nesimokymo priežasčių nustatymą, suveda duomenis į sistemą;

5.10. konsultuoja neformaliojo švietimo teikėjus programų registravimo klausimais Kvalifikacijų tobulinimo programų ir renginių registre;

5.11. vykdo brandos atestatų, pradinio ir pagrindinio ugdymo baigimo, bendrojo išsilavinimo ir kitų pažymėjimų blankų užsakymą, parvežimą iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro į skyriaus saugyklą, jų apsaugos užtikrinimą, išdavimą mokykloms ir apskaitą;

5.12. vykdo valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo priežiūrą, egzaminų vokų su užduotimis priėmimą ir grąžinimą Nacionaliniam egzaminų centrui;

5.13. koordinuoja savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, išvykusių į užsienį ir grįžusių iš užsienio, ir mokinių, atvykusių iš kitų savivaldybių mokyklų ir išvykusių į kitų savivaldybių mokyklas, apskaitas ir teikia apibendrintus rezultatus savivaldybės vadovams,  administracijos direktoriui ir skyriaus vedėjui;

5.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.15. inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus veikla;

5.16. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo klausimais, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktus;

5.17. teikia pasiūlymus dėl metinių švietimo centralizuotų priemonių ir kontroliuoja šių priemonių įgyvendinimą;

5.18. vykdo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus švietimo klausimais, siekdamas savivaldybės metinėje švietimo veiklos programoje numatytų prioritetinių krypčių ir iškeltų uždavinių įgyvendinimo;

5.19. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją. 

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.