Jolita Majauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 148, mob. tel. 8 615 93 768
El. paštas: jolita.majauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 404
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1550

   

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

`

1.  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės  tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Valstybės tarnautojo pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją planuoti, koordinuoti, paskirstyti miesto savivaldybės biudžeto finansinius išteklius, kontroliuoti jo planinius duomenis ir administruoti skolinimosi bei skolų limitus.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities –  savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir skolinimosi ir skolos limitų skaičiavimo – funkcijas

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų finansinio arba ekonominio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos įstatymus. Išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą, vykdymą ir apskaitą, Dokumentų rengimo taisykles;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.6. gebėti bendrauti, bendradarbiauti;

4.7. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašus;

5.2. registruoja kompiuterinėje biudžeto apskaitos programoje miesto savivaldybės biudžeto patvirtintus ir patikslintus planinius duomenis;

5.3. tikrina asignavimų valdytojų pateiktus ketvirčių bei metinių ataskaitų planinius duomenis su kompiuterinės biudžeto apskaitos programos duomenimis;

5.4. dalyvauja rengiant biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirčių ir metines ataskaitas (ataskaitų planiniai duomenys);

5.5. teikia ketvirčių ir metines savivaldybės biudžeto vykdymo prognozės ataskaitą bei ES ir kitos finansinės paramos panaudojimo pagal ekonominę klasifikaciją ataskaitą nustatytais terminais Finansų ministerijai;

5.6. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus savivaldybės biudžeto patikslinimo klausimais;

5.7. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl papildomų biudžeto lėšų skyrimo, lėšų perskirstymo tarp asignavimų valdytojų, programų ir priemonių;

5.8. rengia savivaldybės biudžeto pakeitimo projekto vaizdinę medžiagą miesto savivaldybės tarybai;

5.9. dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektą;

5.10. analizuoja biudžetinių įstaigų pateiktas sąmatas;

5.11. rengia raštus ministerijoms, įmonėms ir organizacijoms, viešosioms įstaigoms ir biudžetinėms įstaigoms įvairiais biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais;

5.12. surenka, analizuoja ir teikia reikiamą suvestinę planinių duomenų informaciją ministerijoms ir kitoms institucijoms;

5.13. esant reikalui dalyvauja tarybos komitetų posėdžiuose bei komisijų veikloje;

5.14. tikslina miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planus, rengia pažymas – pranešimus įstaigoms dėl savivaldybės biudžeto plano tikslinimo;

5.15. konsultuoja įstaigas ir organizacijas miesto savivaldybės biudžeto tikslinimo klausimais;

5.16. skaičiuoja banko paskolų skolinimosi ir skolos limitus ir teikia informaciją šiais klausimais;

5.17. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.