Visos veiklos sritys  >

 

Jolanta Kalvaitienė

savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
Telefonas: mob. tel. 8 687 15 654
El. paštas: jolanta.kalvaitiene@alytus.lt
Kabinetas: Vingio g. 15 a, LT 63217 Alytus
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir/ar magistro arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito ar kontrolės srityje stažą;

1.3. gerai išmanyti  Lietuvos Respublikos įstatymus,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto lėšų, savivaldybės turto, savivaldybei perduoto valstybės turto valdymą ir naudojimą, tarptautinius ir valstybinio audito reikalavimus;

1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.5. sugebėti taikyti teorines žinias darbe, dalykiškai vykdyti pavedimus;

1.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais;

1.7. savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais, laikytis valstybės tarnautojų etikos taisyklių.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1.  Šias pareigas einantis valstybės  tarnautojas  privalo  vykdyti šias funkcijas:

 1.1.  vykdo  savivaldybės  kontrolieriaus  funkcijas  savivaldybės  kontrolieriui  nesant  arba negalint  vykdyti pareigų;

 1.2. savivaldybės  kontrolieriaus  pavedimu  atlieka  finansinius, veiklos, savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

 1.3.  savarankiškai  priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;

 1.4. vykdo audituotų subjektų poauditinę veiklą;

 1.5. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;             

 1.6. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja komisijų darbe;

 1.7. savivaldybės kontrolieriui pavedus, pagal  kompetenciją dalyvauja Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

 1.8. vykdo Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito  tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo, raštvedybos, dokumentų ir archyvo tvarkymo, įstaigos turto valdymo ir priežiūros funkcijas;

 1.9. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu vykdo kitas tarnybai nustatytas funkcijas.