Jurgita Burova

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 195
El. paštas: jurgita.burova@alytus.lt
Kabinetas: Priimamasis

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. DV-1570

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 20 d.

įsakymo Nr. DV-224 redakcija)

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vieno langelio principu aptarnauti asmenis, teikti administracines paslaugas, registruoti dokumentus.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo specialiosios veiklos srities –  asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                       

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Valstybės politikų elgesio kodeksą, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius etiką, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

4.3. gebėti:

4.3.1.  savarankiškai planuoti, organizuoti  ir atlikti savo veiklą;

4.3.2. gebėti rengti teisės aktus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;

4.3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

4.3.4. gebėti bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

4.3.5. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu.                 

                     

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. priima asmenų prašymus suteikti administracines paslaugas bei kitus dokumentus ir juos registruoja vieno langelio informacinėje sistemoje (toliau – VLIS) „Avilys" pagal dokumentacijos plane nustatytus registrus;

5.2. teikia asmenims konsultacijas ir informaciją apie savivaldybės administracijos teikiamas administracines ir el. būdu užsakomas administracines paslaugas;

5.3. teikia administracines paslaugas:

5.3.1. išduoda leidimus laidoti;

5.3.2. išduoda pažymas apie asmens palaidojimo vietą;

5.3.3. išduoda charakteristikas dėl leidimo laikyti ginklą;

5.3.4. išduoda kitus su administracinių paslaugų teikimu susijusius dokumentus;

5.4. teikia siūlymus dėl savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašo papildymo ar pakeitimo;

5.5. nustatyta tvarka keičia savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų specifikacijas informacinėje sistemoje VLIS „Avilys";

5.6.  teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą savivaldybės administracijos specialistams administracinių paslaugų klausimais, rengia instrukcijas;

5.7. rengia administracinių paslaugų teikimo ataskaitas;

5.8. rengia bei teikia duomenis administracinių paslaugų stebėsenos rodikliams paskaičiuoti;

5.9. pasibaigus ketvirčiui ir metams, teisės aktų nustatyta tvarka Viešųjų ir administracinių paslaugų analizės informacinėje sistemoje PASIS suveda administracinių paslaugų rodiklius;

5.10. registruoja VLIS „Avilys" sąskaitas faktūras, pateiktas „E. Sąskaita" sistemoje;

5.11. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5.12. pavaduoja atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais nebuvimo darbe atvejais vyriausiąjį specialistą teikiantį asmenims pirminę informaciją, vyriausiąjį specialistą, padedantį organizuoti administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų darbą;

5.13. atlieka Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atsakingojo  sekretoriaus pareigas;

5.14. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo  pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.