Jūratė Budzilienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 173, mob. tel. 8 698 51276
El. paštas: jurate.budziliene@alytus.lt
Kabinetas: 5 langelis
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. DV-1570

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vidaus administravimo skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinei (perduotai savivaldybei) likviduotų įmonių archyvų tvarkymo funkcijai įgyvendinti.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities –  valstybinės (perduotos savivaldybei) likviduotų įmonių archyvų tvarkymo funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje patirtį.

4.3. Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

4.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus ir išvadas.

4.5. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „Avilio" programų paketais.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:                               

5.1. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką likviduotų Alytaus miesto įmonių archyvinių dokumentų tvarkymą, teikia administracines paslaugas:

5.1.1. konsultuoja ir teikia informaciją likviduotų įmonių paskirtiems administratoriams, likvidatoriams, įmonių savininkams ir jų įgaliotiems asmenims archyvinių dokumentų rengimo, sutvarkymo, įforminimo, perdavimo į savivaldybės archyvą ir jų saugojimo terminų klausimais;

5.1.2. bendradarbiauja ir teikia informaciją valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialui, Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Alytaus apskrities archyvui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Alytaus skyriui apie Alytaus miesto likviduotų įmonių archyvus;

5.1.3. rengia ir teikia informaciją apie likviduotų įmonių saugyklų plotą, priimamų dokumentų ir bendrą saugomų dokumentų kiekį, dokumentus perdavusių likviduotų įmonių skaičių bei teisės aktų nustatyta tvarka atrinktų naikinti (nurašytų) dokumentų kiekį;

5.1.4. priima iš likviduotų įstaigų, įmonių dokumentus tolimesniam saugojimui miesto savivaldybės archyve, tikrina jų sutvarkymą, perduodamų dokumentų (bylų) apskaitos dokumentus;

5.1.5. rengia likviduotų įmonių dokumentų (bylų) perėmimo aktus ir išduoda archyvinių dokumentų perdavimo toliau saugoti pažymas;

5.1.6. kontroliuoja likviduotų įmonių saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui organizuoja jų atkūrimą;

5.1.7. patikrina likviduotų įmonių dokumentus pagal saugojimo terminus, rengia dokumentų bylų perdavimo ir nurašymo aktus;

5.1.8. iš nurašomų likviduotų įmonių dokumentų (bylų) atrenka išliekamąją vertę turinčius dokumentus, sudaro naujas bylas ir užtikrina jų apskaitą;

5.1.9. sudaro bylų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, sąrašus;

5.1.10. dalyvauja archyvinių dokumentų inventorizacijose;

5.1.11. nustatyta tvarka tvirtina iš likviduotų įmonių dokumentų archyvų išduodamų archyvinių dokumentų išrašus, nuorašus, kopijas;

5.1.12. kontroliuoja, kaip likviduotų įmonių administratoriai, likvidatoriai, įmonių savininkai ir jų įgalioti asmenys laikosi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų bei konsultuoja šių taisyklių praktinio pritaikymo klausimais;

5.1.13. teikia archyvinių pažymų, juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų įmonių veiklos dokumentų ir veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimo paslaugą;

5.1.14. teikia asmenims informaciją, konsultacijas apie savivaldybės administracijos el. būdu teikiamas administracines paslaugas, susijusias su atliekamomis funkcijomis.

5.2. Rengia metodinius ir norminius dokumentus šios pareigybės kompetencijos klausimais.

5.3. Pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai  pavaldus skyriaus vedėjui.