Jurgita Bajerčienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 169, mob. tel. 8 686 10 538
El. paštas: jurgita.bajerciene@alytus.lt
Kabinetas: 421

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1538

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Turto valdymo ir verslo skyriaus (toliau-skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

Paskirtis

 

           2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduojama arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę, vykdyti gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimą,

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų ir savivaldybės paskirtų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės, gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių parinkimo.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM valstybės TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės krypties arba technologijų mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.

4.2.  Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją, Statybos įstatymus, kitus tesės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, statybas, statybos techninių reglamentų reikalavimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. Išmanyti Viešojo administravimo, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius daugiabučių bei bendrijų valdymą ir priežiūrą.

4.3. Mokėti:

4.3. 1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

4.3. 2. dirbti kompiuterio ,,Microsoft Office" programų paketu.

 

V SKYRIUS

šias pareigas einančio valstybės TARNAUTOJo FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

5.1. vykdo gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių parinkimą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu savininkai neįsteigia bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties;

5.2. organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu teisės aktų numatyta tvarka dėl administratoriaus pasirinkimo;

5.3. informuoja skiriamą administratorių apie jo skyrimą administruoti bendrojo naudojimo objektus ir kontroliuoja, ar skiriamo administratoriaus atliekamos funkcijos apdraustos civilinės atsakomybės draudimu;

5.4. fiksuoja, kaupia, saugo informaciją apie teisės aktų nustatyta tvarka paskirtus gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorius, teikia informaciją suinteresuotoms ir tokią informaciją gauti turinčioms teisę institucijoms;

5.5. vykdo skundų, susijusių su bendrosios nuosavybės administravimu, apskaitą, tiria jų pagrįstumą, siekiant užtikrinti administratorių veiklos tęstinumą;

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo pratęsimo procedūras;

5.7. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas, metodinę pagalbą butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo klausimais;

5.8. vykdo gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę;

5.9. atlieka planinius (neplaninius) patikrinimus;          

5.10. inicijuoja ir organizuoja, rengia ir vykdo priežiūros ir kontrolės tvarkos kūrimą;

5.11. atlieka stebėseną ir sudaro tikrinamų valdytojų sąrašą, jį nuolat atnaujina pasikeitus duomenims;

5.12. fiksuoja, kaupia, saugo informaciją apie atliktus planinius (neplaninius) patikrinimus, teikia apibendrintą informaciją suinteresuotoms ir tokią informaciją gauti turinčioms teisę institucijoms;

5.13. tikrina tiria gautus skundus ir pranešimus dėl gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų ir savivaldybės paskirtų administratorių veiklos, rengia atsakymo pareiškėjui projektus;

5.14. inicijuoja ir organizuoja, vykdo savivaldybėje esančių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkų mokymą ir konsultavimą informavimą aktualiais klausimais;

5.15. dalyvauja Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių organizuojamuose susirinkimuose;

5.16. atstovauja Alytaus miesto savivaldybei pagal savo kompetenciją, įgyvendinant jai priklausančias savininko teises daugiabučio namo savininkų bendrijų susirinkimuose pagal administracijos direktoriaus įsakymus;

5.17. inicijuoja Vykdo savivaldybei nuosavybės teise registruojamo nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimo ir duomenų tikslinimo procedūras;

5.18. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe;

5.19. dalyvauja savivaldybės tarybos komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

5.20. nagrinėja Tiria asmenų (pareiškėjų) ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo pareiškėjui projektus;

5.21. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo veiklos srities klausimais;

5.22. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.23. analizuoja ir vertina atsiųstus derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus  ir pagal savo kompetenciją teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas;

5.24. asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.25. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas, vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu, pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;

 5.26. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.27. vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus savo funkcijoms vykdyti;

5.28.  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

šias pareigas einančio VAlstybės TARNAUTOJo pavaldumas

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.