Visos veiklos sritys  >

 

Informacinių ir ryšių technologijų skyrius


El. paštas: irt@alytus.lt
Darius Kulbinskas, vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 155, mob. tel. 8 610 39 905
El. paštas: vardas.pavarde@alytus.lt
Kabinetas: 220
Rasa Grėbliūnienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 155, mob. tel. 8 685 04 071
El. paštas: rasa.grebliuniene@alytus.lt
Kabinetas: 220
Simas Nedzinskas, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 155, mob. tel. 8 611 17 159
El. paštas: simas.nedzinskas@alytus.lt
Kabinetas: 220

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

 1. formuoti administracijos politiką diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas;
 2. sukurti ir plėtoti bendrą administracijos informacinę sistemą, integruoti ją su kitomis informacinėmis sistemomis;
 3. koordinuoti duomenų bazių kūrimą, tvarkymą bei naudojimą, kontroliuoti jų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką bei užtikrinti duomenų apsaugą;
 4. organizuoti administracijos duomenų perdavimo tinklų kūrimą ir plėtrą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. teikia pasiūlymus administracijos direktoriui bei įgyvendina administracijos politiką informacinių ir ryšių technologijų klausimais;
 2. rengia Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programą, susijusią su informacinių ir ryšių technologijų plėtra miesto savivaldybėje;
 3. užtikrina administracijos informacinių sistemų veikimą ir organizuoja priežiūrą, jų tarpusavio sąveikos palaikymą ir plėtrą. Diegia duomenų bazių valdymo sistemas ir jas prižiūri;
 4. administruoja serverius, paruošia serverių klientų darbo vietas;
 5. diegia ir administruoja kompiuterių tinklus;
 6. administruoja pašto serverį;
 7. administruoja vietinius telekomunikacijų serverius;
 8. administruoja informacines sistemas, diegia ir prižiūri jų kompiuterizuotas darbo vietas, naujus programinės įrangos komponentus;
 9. organizuoja, vadovauja, prižiūri asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu visuose administracijos duomenų tvarkymo padaliniuose;
 10. administruoja duomenų saugą visose administracijos informacinėse sistemose, kopijuoja, atkuria ir saugo duomenų bazes ir lokalinio informacinio tinklo naudotojų bylas;
 11. rengia naudojamos kompiuterinės, ryšių įrangos, duomenų bazių sistemų dokumentaciją (instrukcijas) naudotojams, moko naudotojus.
 12. užtikrina naudojamos taikomosios programinės įrangos funkcionavimą, diegia ir testuoja naują programinę įrangą, užtikrina jos legalumą;
 13. analizuoja, sistemina ir plėtoja administracijos bendrą kompiuterinę informaciją;
 14. prižiūri techninę kompiuterinę įrangą ir organizuoja jos taisymą;
 15. įrengia naujas kompiuterines darbo vietas ir vykdo jų modernizavimą;
 16. administruoja administracijos interneto portalą;
 17. diegia administracijoje elektroninį parašą;
 18. ruošia konferencinę, foto- ir videoįrangą naudoti administracijos posėdžiuose, pasitarimuose ir renginiuose;
 19. teikia Buhalterinės apskaitos skyriui duomenis apie administracijos balanse esančią kompiuterinę, ryšių ir programinę įrangą;
 20. suderinus  su administracijos  direktoriumi  perskirsto  pagal  poreikius administracijos kompiuterinę ir telekomunikacinę įrangą ir organizuoja administracijos kompiuterinės bei programinės įrangos aprūpinimą;
 21. vykdo viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
 22. inicijuoja ir dalyvauja rengiant projektus, susijusius su informacinių ir ryšių  technologijų plėtra;
 23. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų rengimą bei jų vykdymą skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
 24. organizuoja dokumentų skyriaus veiklos klausimais rengimą ir pateikimą nustatytais terminais, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
 25. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;
 26. dalyvauja komisijų, į kurias deleguoti, darbe;
 27. vykdo kitas įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal kompetenciją.