Visos veiklos sritys  >

 

Ineta Sakavickienė

vyriausioji patarėja
Telefonas: mob. tel. 8 620 97 632
El. paštas: ineta.sakavickiene@alytus.lt
Kabinetas: Vingio g. 15 a, LT 63217 Alytus
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

bendrąsias:

  • bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba;
  • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
  • nuolat kelia savo profesinį pasirengimą;

specialiąsias:

  • savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka eilinius arba veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir įstaigose;
  • atlieka savivaldybės konsoliduotų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių auditus;
  • atlieka savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės turto naudojimo, biudžeto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditą;
  • savarankiškai apibendrina tikrinimų, auditų rezultatus ir jų pagrindu teikia auditų ataskaitų, auditų išvadų bei rekomendacijų projektus savivaldybės kontrolieriui;
  • Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Administracinei komisijai prie savivaldybės tarybos;
  • kaupia informacinę kontrolės medžiagą, reikalingą finansiniam ir veiklos auditui atlikti;
  • savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia savivaldybės kontrolieriui išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.