Irena Vieraitienė

specialistė
Telefonas: (8 315) 55 255, mob. tel. 8 676 17 044
El. paštas: irena.vieraitiene@alytus.lt
Kabinetas: 325
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

 2017 m. kovo 20 d.

 įsakymu Nr. DV-351

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. sausio 19 d.

įsakymo Nr. DV-71

redakcija)

 

VIDAUS ŪKIO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Vidaus ūkio skyriaus specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities  išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų bendrąją arba profesinio darbo patirtį;

3.3. būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

3.4. išmanyti teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus), rengti vidaus teisės aktus ir išvadas;

3.6. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketais;

3.7. gebėti planuoti atliekamų funkcijų veiklą, valdyti su atliekamomis funkcijomis susijusią informaciją, parinkti problemų sprendimo būdus, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 4. Užtikrindamas ūkinių klausimų sprendimo vykdymą pagal priskirtas veiklos sritis -visų inžinerinių tinklų ir sistemų administravimas, tarnybinio transporto administravimas, administracijos patalpų priežiūros ir saugos organizavimas, gaisrinės saugos reikalavimų vykdymas savivaldybės administracijoje:  

 4.1. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus susijusius su atliekamomis funkcijomis;

 4.2. teikia skyriaus vedėjui reikalingą informaciją;

 4.3. planuoja, organizuoja, kontroliuoja priskirtas veiklos sritis;

4.4. rūpinasi kondicionavimo, elektros, apšvietimo, apšildymo, vėdinimo, vandens ir nuotekų, kitų sistemų tvarkingumu, vykdo reikalingą jų apskaitą;

4.5. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl savivaldybės administracijos pastato patalpų remonto;

4.6. rengia, derina ir įgyvendina gaisrinės saugos reikalavimus savivaldybės administracijoje;

4.7. rūpinasi savivaldybės administracijos turto apsauga ir jo priežiūra;

4.8. nustatyta tvarka skirsto savivaldybės tarnybinį transportą, tvarko kelionės lapų ir kuro apskaitą, vykdo transporto administravimą;

4.9. pagal priskirtas veiklos sritis vykdo viešuosius pirkimus, rengia sutarčių projektus;

4.10. vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.