Ineta Slavinskienė

$user.getJobTitle()
El. paštas: $user.getEmailAddress()
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1534

                    

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

l. Socialinės paramos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą, specialiųjų poreikių nustatymą ir socialinių paslaugų skyrimą senyvo amžiaus, neįgaliems ir kitiems asmenims bei šeimoms, įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – socialinė parama, socialinės paslaugos.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

4.5.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu;

4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima asmenų prašymus gauti socialines paslaugas, nustato asmenų socialinių paslaugų poreikius ir teikia išvadas:

5.1.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo;

5.1.2. Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisijai dėl socialinės globos paslaugų skyrimo;

5.2. rengia sprendimų dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, pratęsimo, sustabdymo ar nutraukimo projektus;

5.3. siunčia sprendimų kopijas paslaugų gavėjui;

5.4. siunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimų dėl siuntimų į socialinės globos įstaigas gavimo kopijas; 

5.5. vertina asmenų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, finansines galimybes, sudaro socialinių paslaugų mokėjimo sutartis, lėšų kompensavimo sutartis, rengia asmens bylas ir jas perduoda paslaugų teikėjui. Kiekvieną ketvirtį tikrina asmenų, gaunančių socialines paslaugas, pajamas ir, joms pasikeitus, vertina finansines galimybes iš naujo bei informuoja socialinių paslaugų gavėjus;

5.6. priima asmenų prašymus skirti paramą pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą ir rengia dokumentus paramai skirti;

5.7. priima asmenų prašymus skirti transporto paslaugas, teikia išvadas ir rengia sprendimų dėl transporto paslaugų asmeniui skyrimo projektus, sudaro važiavimo grafikus, kuriuos suderina su paslaugos gavėjais ir transporto paslaugas teikiančia įstaiga;

5.8. tikrina reikalingų dokumentų originalų ir nuorašų tikrumą, tvirtina juos;

5.9. registruoja pareiškėjus SPIS sistemoje ir automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemoje „Parama";

5.10. renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Darbo biržos duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;

5.11. rengia paklausimus ir atsakymus pareiškėjams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių paslaugų teikimo klausimais;

5.12. informuoja ir konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių paslaugų ir socialinės paramos gavimo klausimais;

5.13. kontroliuoja socialinių paslaugų įstaigų pateiktas ataskaitas apie suteiktas socialines paslaugas ir suveda jas į socialinės paramos šeimai informacinės sistemos bazę (SPIS);

5.14. tiria asmenų prašymus socialinės paramos klausimais, rengia atsakymų projektus;

5.15. tikrina socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;

5.16. surašo asmenų, pageidaujančių tapti globėjais, rūpintojais, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, tvarko teismų bylų registrą;

5.17. kontroliuoja įstaigų ir organizacijų, laimėjusių Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą, sutarčių vykdymą, pasirašo teikiamus mokėti dokumentus (pateiktas ataskaitas, biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitas ir kitus dokumentus);

5.18. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

5.19. pavaduoja kitą tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas;

5.20. pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą;

5.21. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo;

5.22. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.