Irena Pankienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 187, mob. tel. 8 612 13 808
El. paštas: irena.pankiene@alytus.lt
Kabinetas: 307
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1515

 

STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Statybos skyriaus vedėjas yra valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

                

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

2. Organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, įgyvendinant savivaldybės strateginio veiklos plano savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programą.

 

III SKYRIUS        

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas organizuoja skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja susisiekimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinės ir gyvenamosios infrastruktūros statybą, rekonstrukciją ir remontą.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi turėti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities statybų technologijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujančio darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 2 metų statybos ir ne mažesnę kaip 1 metų viešojo administravimo srityse;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymus. Išmanyti Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. mokėti planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. gebėti dirbti komandoje;

4.7. mokėti dirbti kompiuterio ,,Microsoft Office" programiniu paketu;

4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                 

5. Siekdamas užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą bei užtikrindamas darbo veiklos gerinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja skyriaus darbą pasirinktais darbo metodais, stebi, kontroliuoja, įvertina skyriaus tarnautojų ir darbuotojų veiklą;

5.2. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus;

5.3. analizuoja duomenis apie savivaldybės nuosavybės teise priklausančius statinius ir teikia siūlymus dėl statinių rekonstravimo, remonto;

5.4. teikia statybos, rekonstravimo ir remonto objektų duomenis savivaldybės administracijos rengiamiems metiniams, trimečiams planams;

5.5. inicijuoja viešuosius pirkimus skyriaus vykdomiems darbams ir paslaugoms – pasirašo prašymus pirkti;

5.6. derina skyriaus vykdomų funkcijų sutartis;

5.7. kontroliuoja ir koordinuoja projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto sutarčių vykdymą;

5.8. kontroliuoja infrastruktūros plėtros sutarčių vykdymą;

5.9. tvirtina projektavimo užduotis;

5.10. tvirtina parengtus projektus;

5.11. dalyvauja rengiant miesto bendrąjį, specialiuosius ir detaliuosius planus, žemės sklypus ir kitus perspektyvinio planavimo darbus;

5.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;

5.13. rengia ir derina vidaus teisės aktų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5.14. rengia ir derina dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui pagal skyriaus kompetenciją;

5.15. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymus;

5.16. rengia dokumentus ir įvertina pavaldžių karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

5.17. inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja administracinių paslaugų, susijusių su skyriaus veikla, aprašymų rengimą ir tvirtina šių paslaugų aprašymus;

5.18. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai;

5.20. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos  sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos direktoriaus pavaduotojo, kontroliuojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, raštiškais nurodymais pavestas funkcijas savo skyriaus kompetencijos klausimais.

       

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus darbą.