Ingrida Leskevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 171, mob. tel. 8 620 68 008
El. paštas: ingrida.leskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 104
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1550

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Diegti investicinių projektų vadybos ir finansinio valdymo  principus savivaldybėje ir rengti bei dalyvauti rengiant programas ir projektus.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – inicijuoti, rengti ir kontroliuoti Europos Sąjungos programų ir fondų finansuojamus projektus ir programas, vykdyti jų stebėseną, konsultuoti administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojus paraiškų ES finansavimui gauti rengimo ir ES finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti kvalifikacinį magistro laipsnį (ekonomikos arba vadybos sričių) ir ne mažesnę kaip dvejų metų investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį.

4.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sugebėti jais vadovautis.

4.3. Išmanyti Valstybės tarnybos įstatymą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti; valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dvi užsienio kalbas (anglų ir rusų) B2 lygiu (žodžiu ir raštu).

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Analizuoja finansavimo galimybes energetikos ir sporto sričių projektams, patvirtintiems savivaldybės strateginiuose dokumentuose, pagal iš kitų skyrių gautą informaciją vertina  pasirengimą teikti paraiškas.

5.2. Organizuoja ir kontroliuoja dokumentų (galimybių studijų,  investicinių projektų), reikalingų finansinei paramai energetikos ir sporto srityse gauti, rengimą, analizuoja ir vertina parengtus dokumentus, teikia išvadas skyriaus vedėjui.

5.3. Dalyvauja rengiant savivaldybės ir regionines programas ir projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų lėšomis energetikos ir sporto srityse: analizuoja ir vertina finansavimo poreikį ir galimybes, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, koordinuoja jų vykdymą.

5.4. Vertina ir analizuoja kitų skyrių pateiktą informaciją, reikalingą energetikos ir sporto sričių projektiniams pasiūlymams parengti; ją apibendrina, parengia ir pateikia Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriui projektinius pasiūlymus.

 5.5. Vykdo energetikos ir sporto sričių projektų įgyvendinimo stebėseną ir esant poreikiui teikia prašymą Alytaus regiono plėtros tarybai atlikti pakeitimus regiono projektų sąrašuose.

5.6. Vertina ir analizuoja kitų skyrių pateiktą informaciją, ją apibendrina ir rengia energetikos ir sporto sričių projektų paraiškas Europos Sąjungos fondų finansavimui gauti.

5.7. Suplanuoja žmogiškųjų ir materialinių išteklių poreikius ir išlaidas, reikalingas energetikos ir sporto sričių projektiniams pasiūlymams ir paraiškoms parengti bei projektams įgyvendinti.

5.8. Vertina ir analizuoja energetikos ir sporto sričių finansavimo ir administravimo sutarčių projektus, teikia išvadas vedėjui, organizuoja jų pasirašymą ir pateikimą įgyvendinančiosioms institucijoms.

5.9. Vertina ir analizuoja arba rengia partnerystės sutarčių projektus, teikia išvadas vedėjui ir organizuoja sutarčių pasirašymą. Vykdo minėtų sutarčių administravimą, esant poreikiui inicijuoja jų keitimus.

5.10. Bendradarbiauja su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos paramos įgyvendinimą: vertina, analizuoja energetikos ir sporto sričių projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų keitimų projektus ir kitus su jais susijusius teisės aktus, teikia išvadas ir siūlymus, kaip juos tobulinti.

5.11. Rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų energetikos ir sporto sričių projektų rengimo klausimais.

5.12. Paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

5.13. Surenka, įvertina, išanalizuoja ir apibendrina projektų informaciją skyriaus rengiamoms ataskaitoms.

5.14. 5 metus po projektų įgyvendinimo vykdo projektų stebėseną, surenka, įvertina ir išanalizuoja reikalingą kitų skyrių informaciją, ją apibendrinęs parengia ir pateikia metinę projekto ataskaitą.

5.15. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais.

5.16. Surenka, vertina ir analizuoja kitų skyrių informaciją, planuoja lėšų poreikį projektams įgyvendinti ir teikia jį skyriaus vedėjui.  

5.17. Surenka, įvertina ir apibendrina kitų skyrių informaciją ir parengia projektų pirkimų planus. Vykdo projektų sutarčių įgyvendinimo kontrolę.

5.18. Atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą.

5.19. Konsultuoja administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojus paraiškų ES finansavimui gauti rengimo ir ES finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais.

5.20. Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.

5.21. Administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo  kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.