Ineta Dimšienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 131, mob. tel. 8 616 70 246
El. paštas: ineta.dimsiene@alytus.lt
Kabinetas: 102
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. DV-1550

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas (toliau - valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
                    
II SKYRIUS
PASKIRTIS


2. Diegti Europos Sąjungos (toliau – ES) programų ir fondų investicinių projektų vadybos ir finansinio valdymo principus savivaldybėje, prireikus organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą ES projektų priežiūros srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo ES programų ir ES finansuojamų projektų vadybos, ES lėšų pritraukimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kvalifikacinį magistro laipsnį (vadybos kryptis).
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje.
4.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos Lietuvai strategija ir veiksmų programa, savivaldybės, regiono strateginiais dokumentais, nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą, gebėti jais vadovautis. Išmanyti Valstybės tarnybos įstatymą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
4.4. Išmanyti Europos Sąjungos struktūrinius fondus bei programas, jų teikiamas galimybes bei finansavimo sąlygas.
4.5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
4.6. Mokėti užsienio kalbas (anglų A1 ir rusų B2 lygiu (žodžiu ir raštu)).
                                          
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja skyriaus darbą ES projektų vadybos, priežiūros srityje nesant vedėjo;
5.2. analizuoja finansavimo galimybes verslo, turizmo sričių projektams, patvirtintiems savivaldybės strateginiuose dokumentuose, pagal iš kitų skyrių gautą informaciją vertina pasirengimą teikti projektinius pasiūlymus bei paraiškas, teikia informaciją skyriaus vedėjui;
5.3. vykdo ES projektų stebėseną ir kontrolę, prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų vykdymą;
5.4. rengia (analizuoja, vertina, apibendrina informaciją, suplanuoja žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių poreikius ir išlaidas) ir teikia projektinius pasiūlymus, paraiškas bei vykdo jų administravimą ir stebėseną;
5.5. organizuoja ir kontroliuoja investicijų projektų, kuriems siekiamas gauti finansavimas iš ES struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimą, analizuoja ir vertina parengtus dokumentus, teikia išvadas skyriaus vedėjui;
5.6. analizuoja, vertina, rengia ES finansuojamų projektų jungtinės veiklos (partnerystės), finansavimo administravimo sutarčių projektus ir/arba organizuoja jų pasirašymą, jas koordinuoja, administruoja bei vykdo stebėseną;
5.7. 5 metus po projektų įgyvendinimo vykdo ES projektų stebėseną ir priežiūrą po užbaigimo, t. y. koordinuoja, kontroliuoja, renka bei apibendrina informaciją, rengia ir teikia metines ataskaitas po projektų užbaigimo;
5.8. prireikus analizuoja, vertina, derina projektų finansavimo administravimo sąlygų aprašų ir jų keitimų projektus ir kitus su jais susijusius teisės aktus, teikia siūlymus, pastabas, išvadas dėl teisės aktų projektų;
5.9. analizuoja, vertina, teikia pasiūlymus dėl ES lėšomis finansuojamų projektų rengimo priemonėms, numatytoms savivaldybės strateginės plėtros dokumentuose;
5.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės ir regionines programas ir ES lėšomis finansuojamus projektus verslo, turizmo srityse: analizuoja ir vertina finansavimo poreikį ir galimybes, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, koordinuoja;
5.11. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą administracijos ir savivaldybės įstaigų  darbuotojams ES lėšomis finansuojamų projektų projektinių pasiūlymų, paraiškų rengimo, projektų vadybos klausimais;
5.12. rengia viešųjų pirkimų dokumentaciją ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimui reikiamoms paslaugoms, prekėms pirkti, atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus, administruoja, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą;
5.13. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;
5.14. prireikus derina skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus projektų vadybos klausimais;
5.15. dalyvauja ir atstovauja užsakovo interesams skyriaus organizuojamuose vykdomų projektų dalyvių pasitarimuose;
5.16. surenka, analizuoja, vertina, apibendrina kitų skyrių informaciją, planuoja lėšų poreikį projektams įgyvendinti ir teikia skyriaus vedėjui;
5.17 surenka, įvertina ir apibendrina kitų skyrių informaciją ir parengia projektų pirkimų planus, vykdo pirkimo sutarčių priežiūrą;
5.18. bendrauja, bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už ES paramos įgyvendinimą, koordinuoja tarpinstitucinius veiksmus, renka duomenis, rengia ir teikia informaciją, siūlymus, išvadas dėl ES projektų įgyvendinimo;
5.19. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
5.20. paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;
5.21. analizuoja, apibendrina ir teikia ES paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie planuojamus projektus nacionalinių ir regionų projektų atrankai;
5.22. analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie ES fondų paramos projektų rengimą, pažangą, eigą, poveikį, apibendrintą informaciją, išvadas, pasiūlymus vedėjui;
5.23. pagal kompetenciją atlieka projektų rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, analizuoja problemas, susijusias su ES struktūrinės paramos planavimu ir naudojimu;
5.24. rengia, derina, teikia tvirtinti teisės aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui ES lėšomis finansuojamų priskirtų projektų rengimo/įgyvendinimo klausimais;
5.25. administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo  kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.