Inga Biekšienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 181, mob. tel. 8 614 68 118
El. paštas: inga.bieksiene@alytus.lt
Kabinetas: 419

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1538

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Turto valdymo ir verslo skyriaus (toliau-skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ir įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto (išskyrus žemę) naudojimą patikėjimo ar panaudos pagrindais, disponavimą juo bei valdymą, vykdyti savivaldybės turto pardavimą, teikti dokumentus Nekilnojamojo turto registrui daiktinėms teisėms registruoti ar išregistruoti.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti. Išmanyti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo, Viešųjų pirkimų įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių negyvenamųjų patalpų privatizavimą, savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kitas sritis pagal funkcijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.3. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

4.4. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

4.5. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo A1 lygiu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti jam pavestų užduočių įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:

5.1.  rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (išskyrus žemę) dokumentus daiktinių teisių įregistravimui ir išregistravimui Nekilnojamojo turto registre;

5.2. rengia dokumentus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – susisiekimo komunikacijų kadastrinių matavimų atlikimo, daiktinių teisių įregistravimo ir išregistravimo (kadastrinių duomenų tikslinimo)  Nekilnojamojo turto registre;

5.3. rengia dokumentus ir vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ar kitų statinių suteikimą pagal panaudos sutartis, panaudos sutarčių sudarymą, atnaujinimą bei nutraukimą;

5.4. rengia dokumentus ir vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto (kilnojamųjų daiktų) esančio savivaldybės administracijos apskaitoje, suteikimą pagal panaudos sutartis, sutarčių sudarymą, atnaujinimą bei nutraukimą;

5.5. surašo savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto, perduodamo panaudos pagrindais laikinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartis, perdavimo ir priėmimo aktus, jų kopijas pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui;

5.6. vykdo savivaldybės administracijos apskaitoje esančio turto (išskyrus žemę) panaudos sutarčių kontrolę;

5.7. analizuoja panaudos gavėjų įsiskolinimo už suteiktas paslaugas klausimus, rengia dokumentus teismui dėl sutarčių nutraukimo;

5.8. informuoja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą apie savivaldybės negyvenamųjų patalpų mokėtojų, mokančių vietinę atliekų tvarkymo rinkliavą, duomenų pasikeitimą;

5.9. rengia dokumentus ir vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ar kitų statinių suteikimą patikėjimo teise, turto perdavimo ir priėmimo aktų sudarymą, atnaujinimą bei nutraukimą;

5.10. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą turto valdymo ir disponavimo klausimais;

5.11. rengia dokumentus dėl turto pardavimo VĮ Turto bankui;

5.12. rengia ir vykdo savivaldybės turto pardavimo aukcionus;

5.13. rengia parduodamų objektų pirkimo-pardavimo sutartis ir kitus dokumentus;

5.14. analizuoja, kontroliuoja ir teikia apmokėjimui sąskaitas už savivaldybei priklausančių  negyvenamų patalpų išlaikymą;

5.15. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais;

5.16. rengia ir teikia pastabas ir pasiūlymus savo funkcijų klausimais Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;

5.17. vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažosios vertės viešuosius pirkimus savo funkcijoms vykdyti;

5.18. tvarko su vykdomomis funkcijomis susijusius dokumentus ir nustatytu laiku perduoda bylas į savivaldybės archyvą;

5.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, rengia atsakymus į juos savo kompetencijos klausimais;

5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.