Giedrius Šimas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 129, mob. tel. 8 620 24 536
El. paštas: giedrius.simas@alytus.lt
Kabinetas: 303A

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1535

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 22 d.

 įsakymo Nr. DV-50 redakcija)

 

TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga vykdyti Teisės skyriaus nuostatuose numatytoms skyriaus funkcijoms, personalo funkcijoms vykdyti, teikti pagrįstas teisines išvadas dėl nagrinėjamų klausimų, siekti, kad būtų laikomasi savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos teisėtumo.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės, personalo funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba universitetinių vientisųjų studijų teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą. 

4.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį.

4.3. Būti susipažinęs ir mokėti taikyti įstatymus bei kitus teisės aktus, sprendžiant savivaldybės veiklos klausimus.

4.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti reikiamas teisiškai pagrįstas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.5. Mokėti rengti savivaldybės institucijų priimamų teisės aktų projektus.

4.6. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Skyriaus vedėjo pavaduotojas:

5.1. vertina jam priskirtų sričių rengiamų savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų, sandorių projektus ir teikia dėl jų teisines išvadas, pasiūlymus, pastabas;

5.2. pagal skyriaus vedėjo nurodymą rengia teismams reikiamus procesinius dokumentus, pasirengia priskirtų bylų teisminiam nagrinėjimui;

5.3. mero ar administracijos direktoriaus įgaliotas atstovauja savivaldybei ar savivaldybės administracijai teismų institucijose;

5.4. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, darbe;

5.5. nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus savivaldybei adresuotus prašymus, skundus bei kitus dokumentus ir teikia reagavimo į juos projektus;

5.6. esant abejonių, tikrina teikiamų derinti dokumentų atitikimą faktinėms aplinkybėms;

5.7. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti pagal skyriaus kompetenciją;

5.8. teisiškai konsultuoja jam priskirtų savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus jų tarnybinės veiklos klausimais;

5.9. vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikės komandiruotės metu;

5.10. analizuoja įstaigos valstybės tarnautojų poreikius, padeda administracijos personalui įgyvendinti teisę į karjerą administracijoje ir teikia pasiūlymus personalo valdymo klausimais;

5.11. padeda kurti ir įgyvendinti įstaigos personalo motyvacijos sistemą, dalyvauja formuojant žmogiškųjų išteklių plėtrą ir organizacinę kultūrą;

5.12. tikrina pretendentų, ketinančių dalyvauti konkurse įstaigos vadovo, valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį vietai užimti, pateiktų dokumentų atitikimą konkurso reikalavimams;

5.13. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

5.14. teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą;

5.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS  

 

6. Vedėjo pavaduotojas pavaldus skyriaus vedėjui.