Gražina Kiguoliene

socialinių išmokų specialistė
Telefonas: (8 315) 56 660, mob. tel. 8 618 13 723
El. paštas: grazina.kiguoliene@alytus.lt
Kabinetas: 8
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 12 d.

įsakymu Nr. DV-602

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos  Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą;

3.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai        priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 4. Užtikrindamas socialinių išmokų ir kompensacijų,  kitos  socialinės  paramos skyrimo bei mokėjimo  įgyvendinimą:

 4.1. priima asmenų (pareiškėjų) prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams skyrimo bei rengia sprendimus jų mokėjimui ;

 4.2. priima asmenų (pareiškėjų) prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo bei rengia išvadas dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;

 4.3. registruoja asmenis bei jų prašymus socialinėms išmokoms gauti socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) ir automatizuotos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

4.4. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir patvirtina juos;

4.5. rengia paklausimus ar atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių išmokų ir kompensacijų  klausimais;

4.6. rengia dokumentus dėl išmokų vaikams skyrimo Europos Sąjungos šalyse gyvenantiems  asmenims;

4.7. priima asmenų dokumentus, susijusius su vienkartinių pašalpų išmokėjimu žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus šioms išmokoms skirti;

4.8. priima iš asmenų dokumentus, susijusius su valstybės finansinės paramos suteikimu artimiesiems užsienyje mirusių (žuvusių)  Lietuvos  Respublikos  piliečių  palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus minėtai finansinei paramai gauti;

4.9. priima dokumentus iš motinų, pagimdžiusių, išauginusių ir gerai išauklėjusių penkis ir daugiau vaikų, Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinėms  pensijoms gauti ir parengia savivaldybės administracijos teikimą Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

4.10. priima iš asmenų dokumentus dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą Sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms,  rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus šioms kompensacijoms gauti;

4.11. priima dokumentus išmokų vaikams įstatyme numatytoms vienkartinėms išmokoms būstui įsigyti arba įsikurti, rengia administracijos direktoriaus  įsakymų  projektus išmokoms skirti;

4.12. išduoda asmenims, įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms prašant pažymas apie asmens gaunamas socialines išmokas, suteiktą kitą socialinę paramą;

4.13. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių išmokų ir kompensacijų  skyrimo klausimais;

4.14. renka ir analizuoja duomenis apie socialinių išmokų, kompensacijų gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas ir pateikia jas skyriaus vedėjui;

4.15. teikia pasiūlymus rengiant teisės aktų, reglamentuojančių socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimą, projektus.

5. Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymus į juos.

6. Pavaduoja kitą darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų ir vykdo jo funkcijas.

7. Dalyvauja komisijų, sprendžiančių socialinių išmokų skyrimą, darbe.

8. Sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės  archyvą.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.