Gintarė Jaruseviciene

$user.getJobTitle()
El. paštas: $user.getEmailAddress()
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.  birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-855

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 PAREIGYBĖ

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

3.2. turi būti susipažinęs ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją, Viešųjų pirkimų įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, sutarčių rengimą ir administravimą, Dokumentų rengimo taisykles;

4. Gebėti:

4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.2. dirbti komandoje;

4.3. bendrauti, bendradarbiauti.

5. Mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

6. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti reikiamas pagrįstas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Mokėti rengti savivaldybės institucijų priimamų teisės aktų projektus.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

8.1. su įgyvendinančiomis institucijomis derina finansavimo administravimo sutarčių projektus ir teikia juos derinimui su savivaldybės  administracijos atsakingais padaliniais;

8.2. rengia skyriaus kompetencijos ribose vykdomų projektų prekių ir paslaugų technines užduotis, tiekimo sutarčių projektus ir teikia juos derinimui su savivaldybės administracijos atsakingais padaliniais;

8.3. rengia skyriaus kompetencijos ribose vykdomų projektų prekių ir paslaugų tiekimo sutarčių pakeitimus, kuriuos suderina su atsakingomis institucijomis ir savivaldybės administracijos atsakingais padaliniais;

8.4. nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus savivaldybei adresuotus, skyriaus kompetencijai priskiriamus, prašymus skundus bei kitus dokumentus ir teikia reagavimo į juos projektus;

8.5. paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

8.6. vykdo skyriaus kompetencijai priskiriamus mažos vertės prikimus pagal administracijos direktoriaus pavedimus;

8.7. bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už ES paramos įgyvendinimą;

8.8. tiesioginio vadovo pavedimais vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų;

8.9. rengia ir su įgyvendinančiomis institucijomis derina finansavimo – administravimo sutarčių pakeitimus ir teikia juos derinimui su savivaldybės  administracijos atsakingais padaliniais;

8.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.