Elena Rudnickienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 660, mob. tel. 8 687 30 934
El. paštas: elena.rudnickiene@alytus.lt
Kabinetas: 1
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1534

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą, užtikrinti jų skyrimo ir mokėjimo įgyvendinimą šeimoms, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, bei užtikrinti laikinosios globos (rūpybos), vaikams likusiems be tėvų globos, organizavimą Alytaus miesto savivaldybėje. 

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyresniojo specialisto veiklos sritis - socialinės išmokos, kompensacijos, kita socialinė parama šeimoms, kurioms teikiamos socialinės paslaugos bei vaikų laikinosios globos (rūpybos) organizavimas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Atvejo vadybos tvarkos aprašą, Vaiko globos (rūpybos) nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą bei vaiko globos (rūpybos) nustatymą;

4.3. gebėti:

4.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.3.2. analitiškai vertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.3.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Atvejo vadybos tvarkos aprašą, Vaiko globos (rūpybos) nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą bei vaiko globos (rūpybos) nustatymą;

4.3. gebėti:

4.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.3.2. analitiškai vertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.3.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. mokėti:

4.4.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, vidaus teisės aktus bei išvadas;

4.4.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu, automatizuota pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" bei SPIS programomis;

4.5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir vairuoti.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima iš šeimų, kurioms skirtos socialinės paslaugos, prašymus ir sprendimus dėl pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus dėl socialinių pašalpų ir išmokų vaikams skyrimo, socialinės paramos mokiniams skyrimo, dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo, dėl vienkartinės socialinės paramos skyrimo;

5.2. registruoja asmenų prašymus automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

5.3. registruoja asmenis SPIS sistemoje ir siunčia patikrinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina;

5.4. rengia pažymas apie šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, bei kitas pažymas susijusias su šeimomis, gaunančiomis socialinę paramą ir paslaugas;

5.5. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų, institucijų prašymus ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų, socialinių paslaugų skyrimo klausimais, rengia atsakymus į juos;

5.6. telkia darbingo amžiaus nedirbančius ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse socialinės paramos gavėjus visuomenei naudingai veiklai atlikti bei dalyvauti užimtumo didinimo programoje;

5.7. tikrina socialinės paramos gavėjų, šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, globėjų, globojančių vaikus, gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;

5.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos ir paslaugų teikimo klausimais, užtikrinant, kad jie atitiktų teisės aktus;

5.9. užtikrina socialinės paramos teikimą šeimoms, kurioms teikiamos socialinės paslaugos. Lankosi šeimose gaunančiose socialines paslaugas, surašo buities tyrimo aktus ir teikia siūlymus dėl išmokų mokėjimo nepinigine forma;

5.10. teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl vaikų, gyvenančių Alytaus miesto savivaldybėje, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ar panaikinimo;

5.11. rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl vaikų, gyvenančių Alytaus miesto savivaldybėje laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ar panaikinimo projektus;

5.12. tvarko globojamų/rūpinamų vaikų asmens bylas ir veda jų apskaitą;

5.13. bendradarbiauja su socialinių paslaugų įstaigomis, globos centro darbuotojais, globėjais, tarpinstituciniu koordinatoriumi, Šeimos komisija vaikų laikinosios globos nustatymo klausimais;

5.14. pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu, vykdo jo funkcijas;

5.15. sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą;

5.16. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

5.17. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo, procesų valdymo;

5.18. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.