Eglė Kupčinskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 134
El. paštas: egle.kupcinskiene@alytus.lt
Kabinetas: 115

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1518

 

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

2. Miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga išduoti leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, derinti leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, tikralaikės eismo informacijos pateikimą per Kelių direkcijos programėlę, išduoti specialiuosius leidimus stovėti kelio ženklo Nr. 531 galiojimo zonoje, užtikrinti kapinių ir laidojimo tvarkos priežiūrą.  

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities –kelių transporto veiklos, kapinių priežiūros organizavimo ir kontrolės, gyvūnų gerovės ir apsaugos organizavimo – funkcijas, bendrosios veiklos srities – kelio ženklo Nr. 531 „P rezervuota stovėjimo vieta" zonų Alytaus miesto savivaldybėje administravimą.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą. Išmanyti Kelių transporto kodeksą, Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, Žmonių palaikų laidojimo įstatymą, Gyvūnų laikymo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje taisykles, Kapinių tvarkymo taisykles, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.3. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

4.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovaudamasis nustatyta tvarka, išduoda leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais miesto teritorijoje;

5.2. derina vežėjų prašymus Valstybinei kelių transporto inspekcijai išduoti leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais Alytaus miesto viešaisiais keliais ar gatvėmis, kurie yra valstybinės reikšmės kelių tąsa;

5.3. teikia tikrą laike eismo informaciją per Kelių direkcijos programėlę;

5.4. išduoda leidimus statyti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta" miesto bendro naudojimo teritorijose, vykdo rezervuotų automobilių stovėjimo vietų aikštelių savivaldybės bendro naudojimo teritorijose vietinės rinkliavos kontrolę:

5.5. konsultuoja gyventojus ir daugiabučių namų savininkų bendrijas apie tarybos sprendimu nustatytos rezervuotų stovėjimo aikštelių įsirengimo tvarkos laikymąsi mieste;

5.6. organizuoja ir kontroliuoja kapaviečių tvarkymo ir laidojimo priežiūrą Alytaus miesto viešosiose kapinėse; rengia reikalingus teisės aktus, susijusius su kapinių, kapaviečių ir laidojimo priežiūra;

5.7. nagrinėja gyventojų prašymus dėl kapavietes prižiūrinčių asmenų įrašymo ar pakeitimo, yra atsakingas už atitinkamų įrašų padarymą archyviniuose dokumentuose;

5.8. organizuoja ir kontroliuoja beglobių gyvūnų priežiūrą, jų gaišenų utilizavimą Alytaus miesto teritorijoje;

5.9. išduoda leidimus laikyti ūkinius gyvūnus, organizuoja reikalingas komisijas dėl leidimo išdavimo ar skundų šiuo klausimu nagrinėjimo;

5.10. išduoda leidimus laikyti pavojingų veislių šunis;

5.11. atsakingas už skyriaus archyvinių dokumentų bylų sutvarkymą ir pridavimą į archyvą;

5.12. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtojais ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe;

5.14. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų asmenims projektus;

5.15. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.16. pagal kompetenciją inicijuoja vidaus teisės aktų parengimą (pakeitimą) nustatyta tvarka, rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.17. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.18. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas  vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;

5.19. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai;

5.21. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.