Daiva Sredzinskienė

socialinių išmokų specialistė
Telefonas: (8 315) 56 665, mob. tel. 8 617 69 247
El. paštas: daiva.sredzinskiene@alytus.lt
Kabinetas: 11
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 12 d.

įsakymu Nr. DV-604

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

         

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

                  

3. Darbuotojas, einantis šias  pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

3.2 būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą.

3.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu

3.4. mokėti valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

3.5. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu, dirbti su automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" bei eSPIS programomis, dokumentų valdymo sistemų linija „Avilys" (@vilys).

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimą bei mokėjimo įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje:

4.1. registruoja skyriaus gaunamus ir siunčiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemų linijoje „Avilys" (@avilys) ;

4.2. išduoda pažymas asmenims, įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms prašant apie asmens gaunamas išmokas, suteiktą kitą socialinę paramą;

4.3. rengia ir išduoda talonus gyventojams, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos;

4.4. registruoja sprendimus dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo lengvatos skyrimo, rengia gavėjų sąrašus ir siunčia UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui;

4.5. priima asmenų prašymus skirti pašalpas, kompensacijas, išmokas vaikams, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus dėl socialinių pašalpų ir išmokų vaikams skyrimo;

4.6. priima sprendimus dėl teisės į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas nustatymo;

 4.7. rengia pažymas apie šeimos pajamas kompensacijoms gauti už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas;

4.8. priima asmenų prašymus skirti socialinę paramą mokiniams ir rengia išvadas dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;

4.9. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir tvirtina juos;

4.10. registruoja asmenų prašymus skirti socialines išmokas automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

4.11. registruoja pareiškėjus socialinėms išmokoms gauti SPIS sistemoje ir siunčia patikrinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina;  

4.12.  rengia socialinių išmokų gavėjų bylas;

4.13. rengia paklausimus ir atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais;

4.14. renka informaciją VĮ Registrų centro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą asmenų turtą, jų užimtumą ir gaunamas pajamas;

4.15. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių išmokų ir kompensacijų gavimo klausimais;

4.16.  priima asmenų prašymus skirti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatas ir pateikia išvadas dėl lengvatų skyrimo;

4.17. renka ir analizuoja duomenis apie pirmiau nurodytų socialinių išmokų, kompensacijų gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas ir pateikia jas skyriaus vedėjui;

4.18. skaičiuoja kompensacijas, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras bei gamtinės dujos;

4.19. teikia pasiūlymus rengiant teisės aktų, reglamentuojančių socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimą, projektus;

5. Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymus į juos;

6. Organizuoja archyvinių bylų parengimą pagal Dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles ir nustatytu laiku skyriuje parengtas bylas perduoda į savivaldybės archyvą.

7. Tvarko materialiojo turto, esančio skyriuje, apskaitą.  

8. Pavaduoja kitą darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas.

9. Dalyvauja komisijų, sprendžiančių socialinių išmokų skyrimą, darbe.          

10. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.