Daivaras Radzevičius

vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 161, mob. tel. 8 610 30 962
El. paštas: daivaras.radzevicius@alytus.lt
Kabinetas: 427
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1528

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų apskaitos tvarkymą, tvarkyti jam priskirtų programų (priemonių) apskaitą bei vykdyti jų einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę ir užtikrinti apskaitos teisingumą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – finansų valdymo, apskaitos ir finansų kontrolės srityje.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtį, buhalterinio  ir darbo su informacinėmis apskaitos sistemomis patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

4.4. gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.4.3. dirbti komandoje;

4.4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovaudamasis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą:

5.1.1. visus gautus dokumentus sutikrina su sutartimis, patvirtintomis tvarkomis ir galiojančiais teisės aktais, įvertina jų teisingumą. Suveda į VVIS posistemę Biudžetas VS visas ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus, paraiškas ir kt.);

5.1.2. sudaro ir  teikia Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.3. kontroliuoja ir analizuoja biudžeto sąmatų vykdymą ir apie reikalingus biudžeto išlaidų sąmatų pakeitimus informuoja skyriaus vyriausiąjį specialistą, vykdantį  planavimo funkcijas;

5.1.4. nustatytais terminais formuoja, sutikrina ir teikia skyriaus vedėjo pavaduotojui, atsakingam už biudžeto ir finansinių rinkinių sudarymą, duomenis, reikalingus biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti ir užtikrina pateiktų duomenų teisingumą;

5.1.5. rengia ir nustatytais terminais teikia valstybės biudžeto lėšų, tiesiogiai gautų iš ministerijų ir kitų finansuojančių institucijų, ataskaitas, atsako už pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą laiku ir gautų lėšų naudojimą pagal tikslinę jų paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka;

5.1.6. siekiant užtikrinti, kad atsiskaitymai būtų vykdomi laiku ir teisingai, vykdo atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais kontrolę, rengia  ir teikia mokėjimo pavedimus bankams, naudojantis bankų internetine klientų aptarnavimo sistema;

5.1.7. išanalizuoja, sutikrina įsiskolinimų likučius ir išsiunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus debitoriams ir kreditoriams;

5.1.8. priima, sutikrina, analizuoja, sistemina ataskaitas iš subjektų, gaunančių lėšas pagal lėšų naudojimo sutartis, tvarko detalią apskaitą pagal lėšų gavėjus;

5.1.9. pagal subjektų, gaunančių lėšas pagal lėšų naudojimo sutartis, pateiktų ataskaitų duomenis, priima sprendimą dėl ataskaitų teisingumo ir parengia buhalterines pažymas. Vykdo ir kontroliuoja tolesnį subjektų finansavimą;

5.1.10. kontroliuoja ir surašo skolų nuvertėjimo pažymas;

5.1.11. tvarko ir kontroliuoja ateinančių laikotarpių sąnaudas ir įsipareigojimus pagal finansinės ir veiklos nuomos sutartis;

5.1.12. vykdo ir kontroliuoja ryšių, komunalinių ir kitų sąnaudų kompensavimą;

5.1.13. suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.14. nustatytais terminais ir tvarka rengia ir pateikia finansavimo sumų pažymas  finansuojančioms institucijoms ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.15. vizuoja VLIS Avilys lėšų naudojimo sutarčių projektus, nustato ar sumos atitinka skirtus asignavimus ir ar išlaidų sąmata  bei vykdymo laikotarpis atitinka informaciją, pateiktą paraiškose;

5.2. atlieka jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę ir atsako už tai, kad:

5.2.1. visos ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitos registrus tik pagal pateiktus dokumentus, laiku ir tik vieną kartą;

5.2.2. apskaitos registrų likučiai kiekvieną mėnesį sutikrinti su Didžiosios knygos sąskaitos apyvartos likučiais;

5.2.3. turtas pajamuojamas pagal sąskaitas faktūras arba pridedamus prie jų dokumentus (perdavimo–priėmimo, komplektavimo aktus ir pan. dokumentus);

5.2.4 kiekviena ūkinė operacija priskirta lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;

5.2.5. kiekvienai ūkinei operacijai surašytas buhalterinis įrašas, priskiriant debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;

5.2.6. sutikrinta kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomi rekvizitai ir sumos;

5.2.7. kiekvienas apskaitos dokumentas pasirašytas atsakingų asmenų, vykdančių einamąją ir išankstinę kontroles;

5.2.8. sudaryti ir pasirašyti visi atskiru administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti apskaitos registrai;

5.3. koordinuoja, kontroliuoja, analizuoja visų iš ES finansuojamų projektų įgyvendinimą;

5.4. paskirsto ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus skyriaus darbuotojams;

5.5. padeda skyriaus vedėjui organizuoti apskaitos tvarkymą;

5.6. savarankiškai sprendžia skyriuje kylančias apskaitos problemas, nuolat analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus darbą, pasikeitimus, konsultuoja skyriaus tarnautojus ES lėšomis finansuojamų projektų apskaitos ir ataskaitų sudarymo klausimais;

5.7. atsako už  informacijos susisteminimą ir parengimą apie ES lėšomis finansuojamus projektus skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms, savivaldybės vadovams, tarybos nariams ir kt.;

5.8. teikia veiklos tobulinimo pasiūlymus;

5.9. dalyvauja formuojant įstaigos apskaitos politiką;

5.10. priima sprendimą, parengia ir pasirašo buhalterines pažymas jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais;

5.11. kontroliuoja, analizuoja ir teikia informaciją apie lėšų panaudojimą, lėšų likučius programų (priemonių) koordinatoriams, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą savo kompetencijos klausimais;

5.12. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą subjektams, gaunantiems lėšas pagal lėšų naudojimo sutartis, savo kompetencijos klausimais;

5.13. siekiant užtikrinti teisingą su biudžeto vykdymu ir buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusių problemų sprendimą, bendrauja ir bendradarbiauja bei keičiasi informacija su finansuojančiomis institucijomis, bankais ir kitomis įstaigomis bei subjektais buhalterinės apskaitos, biudžeto ataskaitų rengimo klausimais, lėšų naudojimo, mokėjimo prašymų ir ataskaitų teikimo klausimais;

5.14. rengia administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos sprendimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

5.15. dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, kurios yra sudarytos administracijos direktoriaus įsakymu, darbe;

5.16. pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja jam priskirtos srities buhalterinius dokumentus;

5.17. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

5.18. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vedėjo pavaduotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.