Daiva Pasaravičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 186, mob. tel. 8 662 51 054
El. paštas: daiva.pasaraviciene@alytus.lt
Kabinetas: 426

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. DV-1564

 

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir tobulinti koordinuojamų Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomą švietimo veiklą bei koordinuoti paskirtas švietimo sritis.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – švietimo vadybos – funkciją.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filosofijos, filologijos arba istorijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, sociologijos, socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, arba fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos, chemijos, geografijos arba informatikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Švietimo įstatymą, Valstybinės švietimo strategijos nuostatas ir kitus Lietuvos Respublikos Seimo arba Vyriausybės nutarimais patvirtintus valstybinę švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei jais tvirtinamus dokumentus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės mero (toliau – meras) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teisės aktus švietimo klausimais, švietimo įstaigų vadybos, švietimo veiklos organizavimo, švietimo priežiūros ir švietimo stebėsenos dokumentus, viešojo administravimo procedūras, tarnybinio etiketo reikalavimus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas;

4.4. gebėti:

4.4.1. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.4.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4.3. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.4.4. dirbti komandoje, teikti konsultacijas.

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;

4.5.2. rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5.3. dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, naudotis ryšių, kita telekomunikacijų ir dauginimo technika.  

 

V SKLYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinius ir funkcijų įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

5.1. dirba skyriaus švietimo organizavimo grupėje, teikia pasiūlymus rengiant Savivaldybės strateginio plano švietimo dalies projektą, savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus bei skyriaus kiekvieno mėnesio veiklos planus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

5.2. rengia švietimo projektus, teikia pasiūlymus rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį; konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas jų strateginių planų ir metinių veiklos planų, švietimo projektų parengimo klausimais, organizuoja reikiamo finansavimo skyrimą;

5.3. inicijuoja ir rengia švietimo projektus, jų teikimą fondams, konkursams, užtikrina, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;

5.4. kaupia ir teikia mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas, užtikrina, kad informacija būtų tiksli ir lengvai prieinama;    

5.5. kontroliuoja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtų savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomą švietimo veiklą, užtikrina jų darbo efektyvumą; 

5.6. kontroliuoja šių švietimo sričių veiklos organizavimą ir tobulinimą visose savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, užtikrina reikiamą švietimo kokybę:

5.6.1. pradinis ugdymas;

5.6.2. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei neformaliojo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, perkvalifikavimas;

5.6.3.  mokytojų atestavimo organizavimas ir konsultavimas atestacijos klausimais;

5.6.4. vadybos ekspertų rengimas, jų kvalifikacijos tobulinimas ir veikla;

5.6.5. psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos teikimas bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokyklų mokiniams; 

5.6.6. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų) mokinių specialusis ugdymas;

5.6.7. užsieniečių vaikų ugdymas ir mokyklinių teatrų veikla;

5.6.8. mokomieji dalykai: visi mokomieji dalykai pradinėse klasėse, lietuvių kalba, dorinis ugdymas (etika ir tikyba), filosofija, lotynų kalba, užsienio kalbos, matematika, fizika ir astronomija, chemija, gamtos mokslų integruotas kursas, dailė, muzika, teatras, šokis, meninė raiška ir šių krypčių pasirenkamieji dalykai;

5.7. konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorius ir bendruomenes švietimo veiklos organizavimo klausimais, užtikrina efektyvų švietimo įstaigų darbą;

5.8. rengia, derina ir teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų dėl koordinuojamų švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų projektus:

5.8.1. dėl steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo;

5.8.2. dėl nuostatų (įstatų), jų pakeitimų ir papildymo tvirtinimo;

5.8.3. dėl mokesčio dydžio nustatymo už teikiamą neformalųjį švietimą koordinuojamų įstaigų nuostatuose (įstatuose) reglamentuotas vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (būreliai, ekskursijos ir kitos paslaugos);  

5.8.4. dėl pritarimo vykdomų formaliojo švietimo programų pasirenkamosios dalies variantams ir neformaliojo švietimo programoms;

5.8.5. dėl priėmimo į mokyklas tvarkos ir aptarnavimo teritorijų bendrojo ugdymo mokykloms nustatymo;

5.8.6. dėl grupių, klasių komplektų ir pailgintos darbo dienos grupių skaičiaus mokyklose;

5.8.7. dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo mokyklose;

5.9. kontroliuoja neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimu mokinių atostogų metu koordinuojamose švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, siekia kuo efektyvesnės veiklos;

5.10. organizuoja arba dalyvauja organizuojant koordinuojamų švietimo veiklos sričių miesto, regiono, šalies ir tarptautinius renginius, vykdo viešųjų pirkimų procedūras, užtikrina efektyvų lėšų panaudojimą ir tinkamą renginių kokybę;

5.11. organizuoja koordinuojamų švietimo biudžetinių, viešųjų įstaigų ir mokomųjų dalykų mokytojų gerosios darbo patirties sklaidą, suteikia reikiamą paramą jų metodiniams būreliams, kontroliuoja metodinių būrelių veiklą;

5.12. organizuoja neformaliojo vaikų švietimo mokyklų išorės vertinimą ir kontroliuoja šių mokyklų veiklos tobulinimą po išorės vertinimo;

5.13. koordinuoja profesinį orientavimą (informavimą ir konsultavimą) bendrojo ugdymo mokyklose;

5.14. inicijuoja ir koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų metodinės tarybos veiklą; 

5.15.  koordinuoja ES projektų, programų įgyvendinimą skyriaus vedėjo įsakymu paskirtose savivaldybės švietimo įstaigose;

5.16. rengia, derina ir teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo klausimais, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktus;

5.17. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus švietimo veiklos organizavimo savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose klausimais, užtikrina, kad jiems bus atsakyta kompetentingai ir teisės aktų nustatytu laiku, atlieka planinius (neplaninius) patikrinimus, taiko prevencines poveikio priemones;

5.18. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai; 

5.19. vykdo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus švietimo klausimais, siekia Savivaldybės metinėje švietimo veiklos programoje numatytų prioritetinių krypčių ir iškeltų uždavinių įgyvendinimo;

5.20. koordinuoja neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) organizavimą, vaikų užimtumą Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, savivaldybės kitose (kultūros, meno, sporto ir pan.) biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, taip pat kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų vykdomą neformalųjį vaikų švietimą ir organizuojamą vaikų užimtumą;

5.21. dalyvauja vykdant PUPP ir Brandos egzaminų priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

5.22. vykdo viešųjų pirkimų procedūras.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.