Dalia Miglinienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 161, mob. tel. 8 620 76 510
El. paštas: dalia.migliniene@alytus.lt
Kabinetas: 427
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1528

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                    

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti visų apskaitos duomenų teisingumą, tvarkyti pajamų, ilgalaikių įsipareigojimų ir ilgalaikių gautinų sumų, investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus, gautos paramos apskaitą bei vykdyti jų einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę ir užtikrinti apskaitos teisingumą, sudaryti  biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, padėti organizuoti buhalterinę apskaitą, pavaduoti vedėją jam nesant.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo finansų valdymo, apskaitos ir finansų kontrolės funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti  ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį, iš jų ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir darbo patirties su informacinėmis apskaitos sistemomis;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

4.4. gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.4.3. dirbti komandoje;

4.4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovaudamasis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko pajamų, ilgalaikių įsipareigojimų ir ilgalaikių gautinų sumų, investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus, gautos paramos buhalterinę apskaitą ir teikia ataskaitas:

5.1.1. visus gautus dokumentus sutikrina su sutartimis, patvirtintomis tvarkomis ir galiojančiais teisės aktais, įvertina jų teisingumą. Suveda į VVIS posistemę Biudžetas VS visas ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus ir kt.);

5.1.2. siekdamas užtikrinti, kad atsiskaitymai būtų vykdomi laiku ir teisingai, vykdo atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais kontrolę, išrašo sąskaitas faktūras pajamoms gauti pagal sudarytas sutartis ir kitus dokumentus, perveda pajamas į biudžetą, rengia ir teikia mokėjimo pavedimus bankams, naudojantis bankų internetine klientų aptarnavimo sistema, kontroliuoja ar mokėjimai pagal išrašytas sąskaitas faktūras vykdomi laiku, skaičiuoja delspinigius už pavėluotus mokėjimus ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.3. išanalizuoja, sutikrina įsiskolinimų likučius ir išsiunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus debitoriams ir kreditoriams ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.4. ketvirčiui pasibaigus iš kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų surenka finansinės ataskaitas, apskaičiuoja nuosavybės metodo, dotacijų įtaką, suveda šiuos duomenis į informacinę apskaitos sistemą ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.5. apskaičiuoja pajamas ir pervestinas pajamas į biudžetą už parduotą turtą, baudas, rinkliavas, žemės nuomos mokestį, kontroliuoja ir surašo senaties žiniaraščius bei nustatytais terminais ir nustatyta forma teikia duomenis Finansų ir investicijų skyriui ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.6. ketvirčiui pasibaigus iš atsakingų skyrių surenka informaciją, reikalingą neapibrėžtojo turto, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir atidėjinių apskaitai, suveda šią informaciją į informacinę apskaitos sistemą ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.7. ketvirčiui pasibaigus iš subjektų, nuomojančių savivaldybės gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, surenka ir suveda į informacinę apskaitos sistemą apskaičiuotų nuomos pajamų ir pavėluoto sumokėti įsiskolinimo duomenis, kontroliuoja ir surašo senaties žiniaraščius bei nustatytais terminais ir nustatyta forma teikia duomenis Finansų ir investicijų skyriui ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.8. vertina veiklos nuomos sutartis ir nustato ar jos turi finansinės nuomos (lizingo) požymių. Diskontuoja ilgalaikes mokėtinas sumas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, vertina ar  palūkanos sutartyse ar kituose dokumentuose numatytos arba ar jos nėra mažesnės už esančias rinkoje. Kas ketvirtį apskaito ilgalaikių įsipareigojimų (valstybės garantijų nuomininkams ir kitų) einamųjų metų dalį, apskaičiuoja palūkanų sąnaudas ir atsako už duomenų teisingumą. Rengia ir nustatytais terminais Finansų ir investicijų skyriui teikia ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitą 3-sav ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.9. vadovaujantis VSAFAS diskontuoja ilgalaikes gautinas sumas, vertina ar  palūkanos sutartyse ar kituose dokumentuose numatytos arba ar jos nėra mažesnės už esančias rinkoje. Kas ketvirtį apskaito ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį, apskaičiuoja palūkanų pajamas ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.10. suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, tikrina ir kontroliuoja savo apskaitos srities pagal detaliausius požymius ir visų apskaitos duomenų teisingumą ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.11. tikrina skyriaus darbuotojų, tvarkančių savivaldybės programų apskaitą, suvestus duomenis, iš jų sudaro ir nustatytais terminais pateikia Finansų ir investicijų skyriui, kitoms finansuojančioms institucijoms finansavimo sumų pažymą ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.12. tikrina skyriaus darbuotojų, tvarkančių savivaldybės programų apskaitą, suvestus duomenis, sudaro ir  teikia Finansų ir investicijų skyriui biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.13. tikrina skyriaus darbuotojų, tvarkančių savivaldybės programų apskaitą, suvestus duomenis ir ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus sudaro ir nustatytais terminais Finansų ir investicijų skyriui pateikia tarpinių finansinių ataskaitų ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius (savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos) ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.14 metams pasibaigus informacinėje apskaitos sistemoje tikrina ir atlieka grynojo turto, pajamų, sąnaudų, finansavimo sumų sąskaitų uždarymo operacijas ir atsako už operacijų teisingumą;

5.1.15. tvarko gautos paramos apskaitą pagal kiekvieną paramos teikėją, nustatyta tvarka ir laiku teikia gautos paramos ataskaitas ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.16. sudaro ir nustatytais terminais Turto valdymo ir verslo skyriui pateikia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas (Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos) ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.1.17. suderina ir suveda duomenis į Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atsako už duomenų teisingumą ir pateikimą laiku;

5.2. atlieka pajamų, ilgalaikių įsipareigojimų ir ilgalaikių gautinų sumų, investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus, gautos paramos einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę ir atsako už tai, kad:

5.2.1. visos ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitos registrus tik pagal pateiktus dokumentus, laiku ir tik vieną kartą;

5.2.2. apskaitos registrų likučiai kiekvieną mėnesį sutikrinti su Didžiosios knygos sąskaitos apyvartos likučiais;

5.2.3. turtas pajamuojamas pagal sąskaitas faktūras arba pridedamus prie jų dokumentus (perdavimo–priėmimo, komplektavimo aktus ir pan. dokumentus);

5.2.4. kiekviena ūkinė operacija priskirta lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;

5.2.5. kiekvienai ūkinei operacijai surašytas buhalterinis įrašas, priskiriant debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;

5.2.6. sutikrinti kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomi rekvizitai ir sumos;

5.2.7. kiekvienas apskaitos dokumentas pasirašytas atsakingų asmenų, vykdančių einamąją ir išankstinę kontroles;

5.2.8. sudaryti ir pasirašyti visi atskiru administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti apskaitos registrai;

5.3. priima sprendimą, parengia ir pasirašo buhalterines pažymas jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais ir atsako už duomenų teisingumą;

5.4. padeda skyriaus vedėjui organizuoti apskaitos tvarkymą, dalyvauja formuojant įstaigos apskaitos politiką, rengia teisės aktų, reglamentuojančių apskaitos organizavimą ir apskaitos politikos formavimą, projektus;

5.5. savarankiškai sprendžia skyriuje kylančias apskaitos problemas, nuolat analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus darbą, pasikeitimus, konsultuoja skyriaus tarnautojus apskaitos ir ataskaitų sudarymo klausimais;

5.6. siekdamas užtikrinti teisingą su biudžeto vykdymu ir buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusių problemų sprendimą, bendrauja ir bendradarbiauja bei keičiasi informacija su finansuojančiomis institucijomis, bankais ir kitomis įstaigomis bei subjektais buhalterinės apskaitos, biudžeto ir finansinių ataskaitų rengimo klausimais;

5.7. pavaduoja  skyriaus vedėją jo atostogų, ligos ir komandiruotės metu;

5.8. teikia veiklos tobulinimo pasiūlymus;

5.9. kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie biudžeto ir finansines ataskaitas  skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms ir savivaldybės vadovams;

5.10. kontroliuoja, analizuoja ir teikia informaciją apie pajamas, ilgalaikius įsipareigojimus ir ilgalaikes gautinas sumas, investicijas į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus, gautą paramą programų (priemonių) koordinatoriams, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą savo kompetencijos klausimais;

5.11. dalyvauja (vertina ir priima sprendimus) savivaldybės komisijų ir darbo grupių, sudarytų administracijos direktoriaus įsakymu, darbe, kad būtų įgyvendinti komisijų ir darbo grupių uždaviniai;

5.12. pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja jam priskirtos srities buhalterinius dokumentus;

 5.13. tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas, asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

5.14. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vedėjo pavaduotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.