Darius Kulbinskas

vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 155, mob. tel. 8 610 39 905
El. paštas: vardas.pavarde@alytus.lt
Kabinetas: 220
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. DV-1507

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1.    Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotojas (toliau – vedėjo pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS


2.    Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės informacinės sistemos kokybišką funkcionavimą, šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų projektavimą ir plėtrą, įgyvendinti informacinių ir ryšių technologijų projektus, vykdant jam priskirtas funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – informacinių  ir ryšių technologijų plėtroje ir priežiūroje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1.    Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities informatikos mokslų krypties išsilavinimą.
4.2.    Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje.
4.3.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, gebėti jais vadovautis. Išmanyti informacinių technologijų sritį reglamentuojančius teisės aktus, Dokumentų rengimo taisykles.
4.4.    Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu, gebėti versti informacinių technologijų terminiją į lietuvių kalbą.
4.5.    Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti oficialius dokumentus, išvadas.
4.6.    Turėti sistemų administravimo „Windows Server" 2003/2008, „MS Exchange 2010 Server", sistemų su „Windows" tinklų projektavimo ir administravimo, duomenų bazių (ORACLE, „Microsoft  SQL", „MySQL", „Sybase SQL Anywhere" ir kt.) taikomųjų aplikacijų projektavimo patirtį. Turėti lokalių ir globalių tinklų projektavimo ir konfigūravimo patirtį. Turėti gilias žinias apie kompiuterinę techniką, programinę įrangą, duomenų perdavimą ir bendro naudojimo programas, interneto technologijas. Turėti informacinių technologijų projektų įgyvendinimo patirtį.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1.    Analizuoja ir kontroliuoja fizinių ir virtualių tarnybinių stočių (serverių), duomenų stočių, „Active Directory", elektroninio pašto serverio, vietinės telekomunikacinės stoties, kompiuterinių tinklų darbą ir užtikrina jų nepertraukiamą veiklą. Ruošia ir kontroliuoja tarnybinių stočių (serverių), elektroninio pašto, telekomunikacinės stoties naudotojų darbo vietas. Diegia naujinimus ir organizuoja gedimų šalinimą.
5.2.    Analizuoja ir kontroliuoja serverių sisteminius, duomenų bazių ir lokalaus kompiuterinio tinklo naudotojų duomenis, atsako už jų kopijas, saugą ir atkūrimą. Analizuoja, vertina ir plėtoja bendrą savivaldybės administracijos kompiuterinę informaciją.
5.3.    Administruoja grafines informacines sistemas GIS („Geosecma", „GIS GeoMap", „ArcView"), įeigos kontrolės sistemą, tarybos posėdžių salės informacinę sistemą TPSIS. Vykdo šių sistemų administratoriaus funkcijas ir atsako už jų nepertraukiamą darbą. Diegia ir prižiūri naudotojų kompiuterizuotas darbo vietas, diegia naujus programinės įrangos komponentus serveryje. Atsako už šių sistemų duomenų bazių saugumą ir atsargines duomenų bazių kopijas.
5.4.    Atsako už VMI IS pateikiamų duomenų aktualumą savivaldybės duomenų stotyje. Suteikia prie šių  duomenų prieigą vartotojams pagal poreikį.
5.5.    Analizuoja ir vertina savivaldybės administracijoje asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu. Sprendžia dėl saugos priemonių panaudojimo. Teikia rekomendacijas duomenų apsaugos pareigūnui bei vykdo jo nurodymus.
5.6.    Kontroliuoja ir užtikrina duomenų saugą visose savivaldybės informacinėse sistemose. Rengia teisės aktus susijusius su savivaldybės administracijos informacinės sistemos sauga, atsako už jų teisingumą ir vykdymo kontrolę. Vykdo saugos įgaliotinio funkcijas.
5.7.    Teikia skyriaus vedėjui Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programos savivaldybės administracijos informacinės sistemos funkcionavimo užtikrinimo priemonei siūlymus susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis, vertina ir skaičiuoja lėšų poreikį.
5.8.    Rengia naudojamos kompiuterinės, ryšių įrangos, priskirtų informacinių sistemų dokumentaciją (instrukcijas) naudotojams, apmoko naudotojus ir kontroliuoja kaip jų laikomasi.
5.9.    Kontroliuoja ir užtikrina savivaldybės administracijoje naudojamos programinės įrangos legalumą, testuoja ir diegia naują programinę įrangą, duomenų bazių valdymo sistemas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui.
5.10.    Prižiūri kompiuterinę techniką ir ryšių įrangą, analizuoja ir organizuoja jos taisymą.
5.11.    Analizuoja poreikį, inicijuoja ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui, dalyvauja rengiant ir vykdo projektus, susijusius su informacinių technologijų plėtra. Atsako už vykdomų projektų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsiskaito skyriaus vedėjui.
5.12.    Rengia teisės aktus susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis, atsako už jų teisingumą ir vykdymo kontrolę.
5.13.    Inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir derina su skyriaus vedėju.
5.14.    Rengia sutartis susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis ir atsako už jų tinkamą vykdymą.
5.15.    Teikia metodinę ir techninę pagalbą bei konsultuoja pavaldžių įstaigų darbuotojus informacinių technologijų klausimais susijusiais su valstybės tarnautojo funkcijomis.
5.16.    Nesant skyriaus vedėjo, laikinai vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.
5.17.    Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.
5.18.    Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
5.19.    Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas, vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus savo kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.