Daiva Jakubauskienė

vyriausioji specialistė (sportui)
Telefonas: (8 315) 55 153, mob. tel. 8 610 30 873
El. paštas: daiva.jakubauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 415
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. DV-1564

 

ŠVIETIMO IR SPORTO   SKYRIAUS VYRIASIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas sportui yra  karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II  SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiasis specialistas sportui (toliau – specialistas) pareigybė reikalinga miesto sportinės veiklos (toliau – Savivaldybės) sporto politikos įgyvendinimui, sporto plėtotės programų rengimui, miesto sporto ugdymo įstaigų veiklos, įgyvendinant Vyriausybės ir Savivaldybės strategines sportinio aktyvumo kryptis, koordinavimui, sporto įstaigų vadovų informavimui bei konsultavimui, valstybės ir regioninės kūno kultūros ir sporto politikos nuostatų aiškinimui, jas įteisinančių dokumentų vykdymo priežiūrai.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kūno kultūros ir sporto, turizmo ir neformaliojo švietimo administravimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį  arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities kūno kultūros ir sporto krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo valstybės institucijoje patirtį.

4.3. Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą.

4.4. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūros ir sporto veiklą,  Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

4.6. Mokėti:

4.6.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus;

4.6.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu;

4.6.3. anglų  arba vokiečių, prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo B1 lygiu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą, šis valstybės tarnautojas:

5.1.1. vykdo savivaldybės kūno kultūros, sporto ir rekreacijos programą;

5.1.2. kaupia ir skleidžia miesto kūno kultūros, sporto ir rekreacijos informaciją;

5.1.3. kontroliuoja Alytaus miesto sporto raidą, rengia atitinkamus dokumentų projektus;

5.1.4. koordinuoja visuomeninių organizacijų, sporto mokymo įstaigų veiklą;

5.1.5. rūpinasi olimpinių ir neolimpinių sporto šakų plėtra mieste, padeda organizuoti sporto renginius, kūno kultūros pratybas ir kitus užsiėmimus;

5.1.6. konsultuoja miesto kūno kultūros ir sporto visuomenines organizacijas, viešąsias įstaigas, kurių steigėja nėra Alytaus miesto savivaldybė, veiklos planavimo, projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

5.1.7. rengia savivaldybės kūno kultūros, sporto ir rekreacijos programas bei projektus;

5.1.8. rengia miesto kūno kultūros ir sporto plėtros programas bei projektus;

5.1.9. teikia visuomeninėms sporto organizacijoms, sporto mokymo įstaigoms metodinę paramą;

5.1.10. kontroliuoja sporto mokymo įstaigų tarifikuotų grupių mokomąjį ir treniruočių procesą;

5.1.11. rūpinasi olimpinių ir neolimpinių sporto šakų plėtra mieste, padeda organizuoti sporto renginius, kūno kultūros pratybas ir kitus užsiėmimus;

5.1.12. teisės aktų nustatyta tvarka rengia paraiškas lėšoms gauti iš kitų juridinių asmenų;

5.1.13. koordinuoja seniūnijų sporto žaidynes, miesto sporto šventes ir kitus masinius sporto renginius, siekiant skatinti miestiečių bendruomeniškumą, kūno kultūros populiarinimą, jaunimo ir vaikų užimtumą;

5.1.14. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos seniūnijomis (toliau – seniūnijos), bendruomenėmis, bendrojo lavinimo organizacijomis ir Savivaldybės padaliniais įgyvendinant sporto bazių, sporto aikštelių atnaujinimo ir įrengimo projektus, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos šioje srityje tobulinimo, siekiant plėtoti kūno kultūrą, užtikrinti masinių sporto renginių plėtrą ir skatinti sveiką gyvenseną Alytaus mieste;

5.1.15. nagrinėja skyriaus gaunamus dokumentus ir teikia išvadas skyriaus vedėjui;

5.1.16. analizuoja iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų sporto organizacijų veiklą, teikia siūlymus dėl jų darbo veiklos tobulinimo ir  efektyvinimo;

5.1.17. rengia kūno kultūros ir sporto programos ataskaitų projektus;

5.1.18. organizuoja ir vykdo talentingų miesto sportininkų, pretenduojančių gauti savivaldybės premiją  paraiškų priėmimą, dokumentų tvarkymą, teisės aktų rengimą;

5.1.19. teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl pasižymėjusių sportininkų, trenerių, sporto specialistų ir sporto visuomenininkų apdovanojimo, skatinimo ir inicijuoja ir organizuoja sportinių apdovanojimų procedūras;

5.1.20. nustatyta tvarka teikia savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl pasižymėjusių sportininkų, sporto organizacijų darbuotojų apdovanojimo ir organizuoja pagerbimo ceremonijas;

5.1.21. organizuoja  sportinės veiklos programų (projektų) dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursą ir dokumentų pateikimą;

5.1.22. rengia ir derina sutarčių projektus su sportinės veiklos programų (projektų) vykdytojais dėl sportinės veiklos programų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų;

5.1.23. užtikrina sportinės veiklos programų (projektų) dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutarčių įgyvendinimą pagal nustatytus terminus;

5.1.24. priima atskaitas iš sportinės veiklos programų (projektų) vykdytojų apie savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, jas analizuoja, sistemina ir teikia informaciją skyriaus vedėjui;

5.1.25. koordinuoja mieste vykdomus sporto projektus;

5.1.26. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją ir pavestas funkcijas;

5.1.27. dalyvauja Alytaus miesto biudžetinių ir viešųjų sporto įstaigų bei sporto klubų sportinės veiklos , finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, patikrinimuose;

5.1.28. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuoti uždaviniai;

5.1.29. protokoluoja susirinkimus, tvarko, komplektuoja ir atiduoda archyvui skyriaus žinioje esančią dokumentaciją;

5,1.30. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoti jas į savivaldybės archyvą;

5.1.31. dalyvauja rengiant investicinius projektus;

5.1.32. inicijuoja ir rengia viešųjų pirkimų dokumentus;

5.1.33. dalyvauja regiono kūno kultūros ir sporto plėtojimo programoje;

5.1.34. kontroliuoja ir koordinuoja neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus;

5.1.35. rūpinasi sveikos gyvensenos judėjimu, padeda organizuoti kūno kultūros, neprofesionalaus sporto ir poilsio renginius įvairaus amžiaus žmonėms;

5.1.36. kontroliuoja turizmo programos veiklos strategiją;

5.1.37. analizuoja iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų sporto organizacijų veiklą, teikia siūlymus dėl jų darbo veiklos tobulinimo ir efektyvinimo;

5.1.38. vykdo kitus, su įstaigos ar struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

5.1.39. organizuoja ir vykdo talentingų sportininkų;

5.1.40. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus kuruojamų sričių klausimais, siekiant užtikrinti, kad jiems bus atsakyta kompetentingai ir teisės aktų nustatytu laiku;

5.1.41. inicijuoja netinkamo, negalimo naudoti turto nurašymą;

5.2. laikinai nesant skyriaus vedėjo pavaduotojo sportui vykdo jo funkcijas;

5.3. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus vedėjo nurodymais pavestas funkcijas.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.