Darius Elsneris

specialistas
Telefonas: (8 315) 55 129, mob. tel. 8 676 41 659
El. paštas: darius.elsneris@alytus.lt
Kabinetas: 303A

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. balandžio 17  d.

įsakymu Nr. DV-488

 

 

TEISĖS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Teisės skyriaus specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis –A2.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo patirtį;

3.3. būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, darbo santykių reglamentavimą;

3.4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office", „Avilio" programų paketais, informacinės sistemos „Biudžetas" posisteme „Personalas".  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Užtikrindamas vidaus teisės aktų rengimo, dokumentų ir jų registrų tvarkymo sričių vidaus administravimo veiklą:

4.1. nuolat veda informaciją apie personalo pokyčius į Valstybės tarnautojų registrus (VATARAS ir VATIS) apie Alytaus miesto savivaldybės administracijos, Tarybos ir mero sekretoriato, Kontrolės ir audito tarnybos personalo pokyčius: darbuotojų priėmimą ir atleidimą, kasmetines atostogas, tikslines atostogas, ligas, apie leidimus dirbti kitą darbą, informaciją apie darbo užmokestį (priedus, priemokas, vienkartines išmokas, pašalpas), komandiruotes, siuntimus tobulinti kvalifikaciją, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus, perkėlimą, pareigybių aprašymų įregistravimą ir jų keitimą, duomenis apie etatų sąrašo pokyčius, gavus pranešimą per VATIS sistemą per nurodytą terminą sutikrina, sutvarko ir perduoda prašomus duomenis;

4.2. rengia ataskaitas vadovams pagal šios pareigybės kompetenciją;

4.3. dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą;

4.4. veda į informacinės sistemos „Biudžetas" posistemę „Personalas" savivaldybės administracijos personalo, Tarybos ir mero sekretoriato duomenis ir šių duomenų pasikeitimus (apie darbą švenčių ir poilsio dienomis, komandiruotes, siuntimus tobulinti kvalifikaciją, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų priėmimą, atleidimą, ligas, priedus, priemokas, Užimtumo programos darbuotojų priėmimą ir atleidimą, papildomos poilsio dienos suteikimą, kasmetines atostogas ir pan.);

4.5. pagal informacinės sistemos Biudžetas posistemę Personalas rengia ir derina Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

4.6. rengia kasmetinę atostogų planavimo eilę pagal skyrių pateiktus atostogų planavimo grafikus, sutikrina pateiktus duomenis su atostogų likučiais, patikrina pateiktų planuojamų dienų teisingumą;

4.7. užtikrina Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tinkamą Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo įstatymo nuostatų laikymąsi, privačių interesų deklaravimo administravimą, konsultavimą ir kontrolę;

4.8. vadovaujantis Gyventojų turto deklaravimo įstatymu, teikia duomenis VMI Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaraciją (forma FR0002) apie kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra savivaldybė, vadovus, jų pavaduotojus; savivaldybės įmonių vadovus, vadovų pavaduotojus; viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra savivaldybė, vadovus, jų pavaduotojus; asociacijų, kurių steigėja yra savivaldybė, vadovus; savivaldybės įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovus, jų pavaduotojus; savivaldybės įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų padalinių vadovus, jų pavaduotojus (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje). Esant būtinybei, teikia šios deklaracijos tikslinimą;

4.9. perduoda informaciją Informacinių ir ryšių technologijų skyriui apie pareigybių aprašymų pasikeitimą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų paskatinimus;

4.10. tvarko personalo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas, pasibaigus metams perduoda jas saugojimui į savivaldybės archyvą.

5. Pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

6. Esant reikalui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.

7. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su dokumentų valdymo procesų tobulinimu, naujų dokumentų valdymo sistemų diegimu.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

9. Teisės skyriaus specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.