Diana Dumbliauskiene

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 149, mob. tel. 8 612 63 968
El. paštas: diana.dumbliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 405
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. DV-1550

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO   PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 
1.   Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 
II SKYRIUS
 PASKIRTIS


 2. Valstybės tarnautojo pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją koordinuoti, paskirstyti, finansuoti, apskaityti ir kontroliuoti miesto savivaldybės biudžeto finansinius išteklius.
 
III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS


 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – biudžeto pajamų apskaitos, išlaidų finansavimo asignavimų valdytojams ir jų apskaitos bei kontrolės, paskolų apskaitos ir analizės,  – funkcijas.
 
IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų finansinio arba ekonominio darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, finansų kontrolę. Išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos, Buhalterinės apskaitos įstatymus, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo, Dokumentų rengimo taisykles;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, kontroliuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pasiūlymus ir rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. priima paraiškas iš asignavimų valdytojų lėšoms gauti ir kontroliuoja pateiktų duomenų teisingumą;
5.2. rengia lėšų poreikio suvestines paraiškas ir vykdo finansavimą iš miesto savivaldybės biudžeto ir paskolinės sąskaitų įstaigoms ir organizacijoms;
5.3. vykdo pirkimo organizatoriaus funkcijas, rengia dokumentus sutarčių pasirašymui;
5.4. tvarko paskolų judėjimo apskaitą (nuo paskolų paėmimo iki grąžinimo), analizuoja ir rengia paskolų grąžinimo grafikus;
5.5. priima asignavimų valdytojų pateiktas mėnesių, ketvirčių ir metinę biudžeto vykdymo ataskaitas, kontroliuoja ataskaitų teikimo terminus ir jų teisingumą;
5.6. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą;
5.7. kontroliuoja skyriaus vykdomų banko operacijų apskaitą, rengia mėnesio banko sąskaitų apyvartų suvestines;
5.8. rengia savivaldybės iždo apskaitos žurnalą – didžiąją knygą;
5.9. priima iš asignavimų valdytojų ketvirčių ir metinę mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas, kontroliuoja ataskaitų teikimo terminus ir jų teisingumą;
5.10. rengia miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčių ir metinę ataskaitas bei nustatytais terminais jas teikia Finansų ministerijai;
5.11. rengia savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ketvirčių ir metinę ataskaitas ir nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai;
5.12. rengia iš valstybės biudžeto gautų lėšų apskaitą, rengia apyvartos žiniaraščius ir analizuoja pajamų vykdymą;
5.13. rengia ir teikia informaciją savivaldybės merui, mero pavaduotojams, administracijos direktoriui apie miesto savivaldybės biudžeto vykdymą;
5.14. vykdo pajamų, gaunamų iš ministerijų, įstaigų ir valstybinės mokesčių inspekcijos, apskaitą ir kontrolę;
5.15. kontroliuoja miesto savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir specialiųjų programų lėšų judėjimą;
5.16. rengia raštus ministerijoms, įmonėms ir organizacijoms, viešosioms įstaigoms ir biudžetinėms įstaigoms įvairiais biudžeto vykdymo klausimais;
5.17. pagal kompetenciją konsultuoja asignavimų valdytojus ir teikia pasiūlymus biudžeto vykdymo ir apskaitos klausimais;
5.18. rengia informaciją, susijusią su biudžeto sudarymu ir vykdymu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portalui;
5.19. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę. Esant reikalui dalyvauja komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;
5.20. rengia savo veiklos bylas;
5.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.