Daina Čečkauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 112, mob. tel. 8 698 09 017
El. paštas: daina.ceckauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 416
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1537

 

KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kultūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatas Alytaus miesto savivaldybėje – kontroliuoti, vykdyti priežiūrą, koordinuoti ir užtikrinti Kultūros programos projektų vykdymą ir kultūros veiklą kultūros įstaigose, kitose savivaldybės įstaigose ir organizacijose (asociacijose).

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo savivaldybei nustatytą gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros  puoselėjimo funkciją.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas:

4.1. turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų viešojo kultūros administravimo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4.4. išmanyti Lietuvos kultūros politikos nuostatas, kitus kultūros politiką reglamentuojančius teisės aktus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, priimti sprendimus;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

4.7. vertinti esamą kultūros politikos aplinką;

4.8. dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office" programų paketu.

                     

V  SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. Kontroliuoja, prižiūri savivaldybės kultūros įstaigose ir kitose įstaigose bei organizacijose (asociacijose) organizuojamą kultūros veiklą, jei šiai veiklai yra skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos.

5.2. Analizuoja kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, tiria ir vertina gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo situaciją bei rezultatus savivaldybės teritorijoje, rengia Kultūros plėtros programos, kūrybinių projektų pasiektų rodiklių apžvalgas, metines suvestines.

5.3. Rengia informaciją ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui Lietuvos Respublikos kultūros politikos įgyvendinimą koordinuojančioms ministerijoms apie kultūros būklę savivaldybės teritorijoje.

5.4. Konsultuoja Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų įgyvendinimo klausimais kultūros įstaigas, kitas įstaigas, organizacijas (asociacijas), menininkus ir kt.

5.5. Užtikrina ir koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo renginių vykdymą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

5.6. Koordinuoja miesto, šalies ir tarptautinių kultūros renginių vykdymą, jei šiai veiklai yra skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos.

5.7. Rengia ir teikia informaciją visuomenei apie savivaldybės kultūros įstaigų ir organizacijų veiklą, kultūros įvykius ir renginius, koordinuoja Alytaus miesto mėnesio renginių programos parengimą ir viešinimą, derina Alytaus turizmo informacijos centro parengus renginių afišų kabinimo kolonose-pilonuose grafikus.

5.8. Koordinuoja ir organizuoja savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės kultūros srities projektų atrankos konkursus, rengia tvarkos aprašus/taisykles ir kitus teisės aktus, teikia siūlymus dėl kultūros veiklos projektų finansavimo.

5.9. Rengia savivaldybės kultūros srities projektų finansavimo sutarčių projektus, kontroliuoja jų vykdymą, prižiūri projektų įgyvendinimą pagal numatytus rodiklius, atlieka patikrinimus ir veiklos stebėseną, sutikrina ir aprobuoja projektų veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitas, kitus su projektų veikla susijusius dokumentus.

5.10. Teikia konsultacijas savivaldybės kultūros srities projektų vykdytojams  projektų rengimo, įgyvendinimo, lėšų apskaitos, dokumentavimo, ataskaitų parengimo ir kitais klausimais.

5.11. Koordinuoja ir organizuoja savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkursus, rengia teisės aktus, teikia siūlymus dėl jaunųjų menininkų stipendijų skyrimo.

5.12. Rengia savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams sutarčių projektus, kontroliuoja jų vykdymą, prižiūri jaunųjų menininkų kūrybinių programų įgyvendinimą, sutikrina ir aprobuoja programų įgyvendinimo ataskaitas.

5.13. Teikia konsultacijas jauniesiems menininkams paraiškų pildymo, kūrybinių programų įgyvendinimo, dokumentavimo, ataskaitų parengimo ir kitais klausimais.

5.14. Pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir/ar vykdo viešųjų pirkimų procedūras, rengia technines sąlygas, sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą, rengia viešųjų pirkimų plano įgyvendinimo ataskaitų projektus.

5.15. Rengia skyriaus inicijuojamų renginių sąmatas, nurašymo aktus, su skyriaus trumpalaikiu ir ilgalaikiu turtu susijusius dokumentus.

5.16. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir kt. dokumentus pagal savo srities kompetenciją.

5.17. Rengia savivaldybės teisės aktų projektus įvairiais kultūros srities klausimais.

5.18. Administruoja leidimų organizuoti renginius (KS1 paslauga) Alytaus miesto savivaldybėje  išdavimą, teikia konsultacijas renginių organizavimo, dokumentų parengimo klausimais ir išduoda leidimus.

5.19 Analizuoja, kaupia informaciją apie administracinės KS1 paslaugos teikimą ir tobulinimą, teikia apibendrintą informaciją.

5.20. Rengia skyriaus dokumentacijos planą, koordinuoja bylų apskaitą ir perdavimą į savivaldybės archyvą.

5.21. Dalyvauja savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe.

5.22. Inicijuoja ir teikia pasiūlymus, naujoves skyriaus vedėjui ir administracijos direktoriui.

5.23. Vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.