Donata Ambrulevičienė

socialinių išmokų specialistė
Telefonas: (8 315) 56 664, mob. tel. 8 610 30 921
El. paštas: donata.ambruleviciene@alytus.lt
Kabinetas: 7
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 12 d.

įsakymu Nr. DV-603

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 23 d.

įsakymo Nr. DV-407

 redakcija)

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį  universitetinį   arba  jam   prilygintą   socialinių  mokslų studijų  srities su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;

3.2. būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos  Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius  viešąjį  administravimą,  vietos  savivaldą,  darbo santykius, socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.3. gebėti analitiškai įvertinti  ir apibendrinti  socialines problemas,  savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

3.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 4. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo komunalinių atliekų surinkimo apskaitą, kiekvieną mėnesį teikia Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui sąrašus asmenų apie lengvatų taikymą už komunalinių atliekų surinkimą;

4.2.priima asmenų prašymus paramai pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą, rengia ir teikia dokumentus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriui dėl šios paramos gavimo;

4.3. priima asmenų prašymus dėl tikslinių kompensacijų ir paramos mirties atveju  pašalpų skyrimo, formuoja gavėjų bylas pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ;

4.4. skiria tikslinių kompensacijų išmokas ir paramos mirties atveju pašalpas vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka;

4.5. rengia dokumentus finansinei paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką;

4.6. registruoja asmenų prašymus tikslinių kompensacijų išmokoms ir paramai mirties atveju pašalpoms gauti automatizuotos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje bei asmenis (jų šeimas) socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS);

4.7. rengia dokumentus antrojo laipsnio valstybinėms pensijoms skirti;

4.8. išduoda pažymas apie skyriuje gaunamas tikslinių kompensacijų išmokas;

4.9. renka, tikslina ir analizuoja duomenis apie tikslinių kompensacijų išmokų ir paramos mirties atveju pašalpų gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas ir ketvirčiui pasibaigus teikia skyriaus vedėjui;

4.10. renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Užimtumo tarnybos, Regitros duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;

4.11. rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais;

4.12. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinės paramos teikimo klausimais;

4.13. pasikeitus bazinės  pensijos  ar  minimalaus gyvenimo lygio  dydžiui,  vykdo valstybinių šalpos ar kitų tikslinių išmokų, susijusių su šiais dydžiais, perskaičiavimą;

4.14. rengia paklausimus ar atsakymus asmenims, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinės paramos teikimo klausimais;

4.15. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir tvirtina juos.

5. Rengia piniginių išmokų mokėjimo žiniaraščius paštams ir bankams, užtikrindamas mokėjimo žiniaraščių teisingumą ir mokėjimo žiniaraščių perdavimą laiku savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.

6. Formuoja ir perduoda savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui elektroninėmis laikmenomis gaunančių pinigines išmokas bankuose gavėjų žiniaraščius, užtikrindamas teisingą išmokų perdavimą pagal atskirus bankus.

7. Rengia ir spausdina būsto šildymo, karšto ir šalto vandens  išlaidų  kompensacijų gavėjų sąrašus šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį tiekiančioms įmonėms, butų  ūkiams, užtikrindamas  informacijos teisingumą  ir sutartyse numatytą  duomenų perdavimą  laiku.

8. Administruoja, formuoja ir perduoda/eksportuoja duomenis apie kompensacijas už šildymą, karštą bei šaltą vandenį,  užtikrindamas  informacijos  teisingumą  ir  sutartyse  numatytą duomenų perdavimą  laiku.

9. Vykdo šildymo kompensacijų, suskaičiuotų kitose organizacijose įvedimą/importą, užtikrindamas  duomenų  perkėlimą  laiku  į  automatizuotos  pašalpų  išmokėjimo  ir  apskaitos  sistemą „Parama.

10. Suformuoja ir spausdina kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį importui skirtų duomenų   testavimo klaidų  protokolus.

11. Kontroliuoja kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį importui  skirtų duomenų testavimo protokolus, užtikrindamas apskaičiuotų kompensacijų perkėlimą į kompensacijų gavėjų duomenų bazę.

12.  Administruoja automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programą, vykdo SPIS lokalaus administravimo funkcinės posistemės darbą, užtikrindamas, kad visi pakeitimai, reikalingi pastoviam ryšių duomenų apsikeitimui bei funkcionaliam posistemių darbui, būtų atlikti laiku ir teisingai, šalina problemines situacijas, kurios atsiranda  eksploatuojant  sistemą,  ir užtikrina pastovų  ryšį duomenų apsikeitimui.

13. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.

14. Pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.

15. Pavaduoja kitą darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu  ir vykdo jo funkcijas.

16. Skyriaus  vedėjui  teikia  pasiūlymus  dėl  skyriaus  veiklos  optimizavimo  ir  inovacijų diegimo.

17. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.