Visos veiklos sritys  >

 

Civilinės metrikacijos skyrius


El. paštas: cms@alytus.lt
Birutė Valūnienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 120, mob. tel. 8 620 24 260
El. paštas: birute.valuniene@alytus.lt
Kabinetas: 113
Rūta Briliauskienė, vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 119, mob. tel. 8 610 30 961
El. paštas: ruta.briliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 114
Aušra Vėsienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 162
El. paštas: ausra.vesiene@alytus.lt
Kabinetas: 8 langelis
Dalia Koriaginienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 162
El. paštas: dalia.koriaginiene@alytus.lt
Kabinetas: 7 langelis
Viktorija Ryliškienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 119, mob. tel. 8 620 24 281
El. paštas: viktorija.ryliskiene@alytus.lt
Kabinetas: 114

Skyriaus uždaviniai:

 1. užtikrinti valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų, registruojant civilinės būklės aktus ir vykdant gyvenamosios vietos deklaravimą, deklaravimo duomenų tvarkymą ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, vykdymą;
 2.  tvarkyti ir teikti civilinės būklės aktų įrašų, gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis Gyventojų registrui;
 3.  teikti kokybiškas administracines paslaugas asmenims, laikantis Civilinės metrikacijos, Vardo, pavardės, tautybės keitimo, Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo ir Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklių;
 4.  kaupti, tvarkyti ir saugoti skyriaus archyvą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. registruoja gimimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginčijimą, įvaikinimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą ir mirtį;
 2. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus;
 3. tvarko ir teikia įregistruotų civilinės būklės aktų, gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis Gyventojų registrui;
 4. organizuoja ir praveda civilines apeigas pagal skyriaus kompetenciją;
 5. išduoda gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo ir mirties liudijimus;
 6. išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus ir kopijas;
 7. išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;
 8. rengia dokumentus ir išvadas dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo;
 9. rengia dokumentus dėl civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, pakeitimo, papildymo, anuliavimo ir atkūrimo;
 10. papildo, pakeičia, ištaiso, atkuria ir anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus;
 11. vykdo teismų sprendimus pagal skyriaus kompetenciją;
 12. apskaito ir archyvuoja civilinės būklės aktų įrašus ir jų keitimo dokumentus;
 13. apskaito ir saugo griežtos atskaitomybės blankus;
 14. konsultuoja asmenis skyriaus vykdomų funkcijų kompetencijos klausimais;
 15. teikia informaciją Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 16. teikia informaciją ir ataskaitas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
 17. renka valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka;
 18. dalyvauja teismuose ir susirašinėja su teismais civilinės būklės aktų registravimo, atkūrimo, ištaisymo ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo klausimais;
 19. organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;
 20. registruoja asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką ar pakeitusių gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje bei išvykstančių iš Lietuvos Respublikos, gyvenamosios vietos deklaracijas;
 21. ištaiso, pakeičia ir panaikina gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis;
 22. išduoda pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 23. vadovaudamasis administracinės paslaugos teikimo aprašymu, išduoda pažymas apie šeimos sudėtį;
 24. rengia ir tvarko gyvenamosios vietos deklaracijų bylas;
 25. rengia skyriaus veiklos ataskaitas;
 26. atlieka kitas įstatymais, teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas užduotis pagal skyriaus kompetenciją