Birutė Valūnienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 120, mob. tel. 8 620 24 260
El. paštas: birute.valuniene@alytus.lt
Kabinetas: 113
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1516

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Organizuoti ir kontroliuoti valstybinių (perduotų savivaldybei) civilinės būklės aktų registravimo, Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijų vykdymą ir administracinių paslaugų asmenims teikimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos sričių – civilinės būklės aktų registravimo, duomenų teikimo valstybės registrams ir gyvenamosios vietos deklaravimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir vietos savivaldą;

4.4. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius  pilietybę, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, valstybės rinkliavų už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas mokėjimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gyventojų registrą;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisę, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymą, Civilinės būklės aktų registravimo  ir  Asmens vardo ir pavardės keitimo taisykles, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, Gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles, Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus ir dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja skyriaus darbą ir darbuotojų funkcinį veiklos paskirstymą;

5.2. kontroliuoja skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų atlikimą;

5.3. koordinuoja ir kontroliuoja civilinės metrikacijos, gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių  asmenų apskaitos administracinių paslaugų teikimą gyventojams viename langelyje;

5.4. koordinuoja ir kontroliuoja civilinės metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo administracinių elektroninių paslaugų teikimą gyventojams;

5.5. teikia rodiklius apie skyriaus suteiktas administracines paslaugas atsakingam administracijos struktūriniam padaliniui;

5.6. pasirašo skyriaus vardu išduodamus dokumentus, pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu tvirtina civilinės būklės aktų įrašus, civilinės būklės aktų įrašų išrašus ir kopijas;

5.7. organizuoja civilines apeigas pagal skyriaus veiklos kompetenciją;

5.8. rengia dokumentus teismams civilinės būklės aktų registravimo, ištaisymo ir atkūrimo bei juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo klausimais;

5.9. rengia dokumentus, priima sprendimus ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, anuliavimo ir atkūrimo;

5.10. vykdo teismų sprendimus dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo ir anuliavimo;

5.11. tvarko duomenis po civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo ir anuliavimo ir teikia juos Gyventojų registrui;

5.12. registruoja santuoką Civilinės metrikacijos skyriuje, Santuokų salėje, jaunavedžių pasirinktoje vietoje, Alytaus pataisos namuose, sunkiai sergančiojo asmens namuose ar sveikatos priežiūros įstaigoje;

5.13. priima sprendimus registruoti santuoką, nepraėjus vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką priėmimo datos;

5.14. nagrinėja asmenų pareiškimus dėl  kliūčių sudaryti santuoką ir priima sprendimus sustabdyti santuokos registravimą;

5.15. rengia ir išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje;

5.16. priima sprendimus dėl deklaravimo duomenų ištaisymo, pakeitimo ir naikinimo;

5.17. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus veiklos klausimais;

5.18. konsultuoja asmenis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;

5.19. vykdo valstybės rinkliavą įstatymų nustatyta tvarka ir atsako už teisingą valstybės rinkliavos surinkimą pagal vykdomas funkcijas;

5.20. inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus veiklos kompetenciją;

5.21. rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

5.22. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją viešojo administravimo ir kitoms institucijoms bei  fiziniams asmenims;

5.23. rengia, tikslina ir papildo skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus;

5.24. atlieka skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

5.25. rengia skyriaus tarnautojų kasmetinių atostogų grafiką;

5.26. rengia skyriaus veiklos ataskaitas bei kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją;

5.27. vykdo kitas įstatymais ir teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir pavedimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir rezoliucijomis pavestas funkcijas ir užduotis pagal skyriaus veiklos kompetenciją.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus darbą.